Charles Explorer logo
🇬🇧

Language – Literature – Gender

Class at Faculty of Arts |
ABO700562

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz má za cíl představit různé možnosti uplatnění genderově citlivých přístupů, a to především v literární vědě a lingvistice. V kurzu se budeme zabývat širokou škálou témat, a to i díky badatelkám a badatelům, kteří přijali naši nabídku připravit pro kurz online přednášku s diskusí. V rámci literárních témat budeme tak hovořit mimo jiné o Chicana literatuře ve Spojených státech, o českém disentu nebo o finské romské literatuře a na poli lingvistických témat se budeme zabývat kupříkladu otázkou ne/binarity v jazyce.

Čtyři setkání se konají formou online přednášek od 16 hod. Ostatní setkání proběhnou v prezenční formě.

Setkání 1. – 24. 2.

Úvodní setkání. Představení kurzu. Úvodní diskuse o genderových studiích, feminismu a jejich přesahu do humanitních věd.

Setkání 2. – 3. 3.

Genderová studia a lingvistika. Diskuse o vybraných pasážích z: J. Valdrová, Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit, Praha: SLON, 2018.

Setkání 3. – 10. 3.

Online přednáška: Genderově inkluzivní vyjadřování: od feminizace k nebinárnímu jazyku (Mgr. Vít Kolek, Ústav cizích jazyků PdF UP)

Setkání 4. – 17. 3.

Česká romská literatura – interpretační seminář. Vybrané texty z:

Eliášová, Irena et al. Slunce zapadá už ráno: sborník současné ženské romské prózy. Překlad Karolína Ryvolová. Praha: Knihovny Václava Havla, o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87490-55-6.

Setkání 5. – 24. 3.

Diskuse nad následujícími texty:

Parente-Čapková, Viola. 2017. "Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy - historie, současná situace, kritická reflexe." Gender a výzkum / Gender and Research 18(2):96-126.

Kiba Lumberg – ukázky z tvorby.

Setkání 6. – 31. 3.

Online přednáška: Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy: romská autorka Kiba Lumberg jako případová studie (doc. PhDr. Viola Parente-Čapková)

Setkání 7. – 7. 4.

Diskuse nad textem:

Yarbro-Bejarano, Yvonne. Chicana Literature from a Chicana Feminist Perspective in Warhol, Robyn R.; Herndl, Diane Price (eds.). 1991. Feminisms. Rutgers University Press, 732-737.

Nepovinná četba:

Alarcón, Norma. “Traddutora, Traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism.” Cultural Critique, no. 13, University of Minnesota Press, 1989, pp. 57–87, https://doi.org/10.2307/1354269.

Setkání 8. – 21. 4.

Online přednáška: 3 v 1: Paradigmatické ženské postavy chicanské literární tradice (Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.)

Setkání 9. – 28. 4.

Feminismus a translatologie – vybrané problémy. Diskuse nad textem:

Kalivodová, Eva: Genderová slepota, citlivost, nebo provokace? Polohy a možnosti překladu”. In Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2012, 13, 2, 77-85. ISSN-print: 2570-6578; ISSN-online: 2570-6586.

Překlad krátkého vybraného úryvku textu.

Setkání 10. – 5. 5.

Diskuse nad textem:

Brown, Wendy. “Wounded Attachments.” Political Theory, vol. 21, no. 3, Sage Publications, Inc., 1993, pp. 390–410, http://www.jstor.org/stable/191795.

Setkání 11. – 12. 5.

Online přednáška: Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.)

Setkání 12. – 19. 5.

Společná aktivita mimo fakultní zdi. Návštěva výstavy, knihovny Gender Studies o.p.s. nebo knihovny Centra pro queer paměť.