Charles Explorer logo
🇬🇧

Poet and activist J. S. Machar

Class at Faculty of Arts |
ABO700609

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy

§  raná lyrika a její poetika (Confiteor, knihy sonetů);

§  Machar autobiografista – stylizace a autostylizace ve vzpomínkových knihách Konfese literáta a Třicet roků;

§  Machar jako spolupracovník Času a Naší doby – spolupráce s T. G. Masarykem a Janem Herbenem, stať o V. Hálkovi, boje o českou modernu 90. let 19. století;

§  Machar a ženská otázka – sbírka Zde by měly kvést růže, názory na školství a vzdělávání žen;

§  Machar ve Vídni – sbírka Tristium Vindobona a literární reprezentace Vídně; kontakty s vídeňskými literáty, novináři a politiky českého a německého jazyka, kritika vídeňské komunální politiky během primátorského mandátu Karla Luegra, Machar a českovídeňská menšina;

§  antika a křesťanství – Macharova filozofie dějin (Svědomím věků, Řím), polemické střety s katolickou modernou a katolickou církví (páterem Dostálem-Lutinovem, katolickým tiskem, přednáškové turné po Moravě);

§  ve válce a v odboji – Kriminál, vstup do Národních listů v roce 1917, přechod z Vídně do Prahy, vzpomínky Třicet roků (Vídeň a Rakousko-Uhersko jako uzavřená epocha);

§  ve službách nového státu a čs. armády: Pět roků v kasárnách;

§  vzpomínky a deziluze, proti Hradu – Tristium Praga, soubory fejetonů a korespondencí z konce 20. let (Při sklence vína, Oni a Já), fejetonistika 30. let a její kontext (tiskoviny J. Stříbrného).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na tvorbu modernisty Josefa Svatopluka Machara v dobových souvislostech, a to v poměrně dlouhém časovém rozmezí od osmdesátých let 19. století po třicátá léta století dvacátého. V centru pozornosti budou proměny Macharovy lyriky a fejetonistiky ve vztahu k literární a historické situaci (přelom 19. a 20. století, první světová válka, vznik Československé republiky) i prostředí, v němž konkrétní texty vznikaly, vycházely a byly recipovány (Praha, Vídeň, publikační platformy…).

Sledována bude cesta od raných outsiderských autostylizací a náladové lyriky k tvorbě, která má kriticky tematizovat literární, sociální a národní problémy a aktivně ovlivňovat literární a společenské dění, působit na proměnu mentálních a morálních vzorců. Tématem budou povaha a limity politické angažovanosti spisovatelů, otázka literáta a politické funkce.

Seminář je určen studentům bohemistiky a historie.