Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Czech Ortography

Class at Faculty of Arts |
ABO700614

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem semináře je studium pravopisu současné češtiny a jeho teoretického pozadí. Výuka probíhá převážně formou diskuse nad předem nastudovanou odbornou literaturou.

Témata: Psaní a čtení, písmo, grafika. Psaný jazyk.

Podstata pravopisu, požadavky na něj kladené. Podstata a funkce interpunkce.

Charakteristika českého pravopisu a interpunkce. Postoje k pravopisu.

Současná česká pravopisná kodifikace a její slabá místa.