Charles Explorer logo
🇬🇧

Diachronic Lexicography

Class at Faculty of Arts |
ABO700615

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Významové okruhy

1. Diachronní lexikografie: základní terminologie (makrostruktura/mikrostruktura slovníku; heslář; heslová stať a její rozsah a struktura); „historický slovník“ – obsah a rozsah pojmu (dobový historický slovník vs. moderní diachronní slovník; druhy moderních diachronních slovníků podle účelu, zaměření a využití). Elektronické zdroje pro studium a výzkum (nejen české) slovní zásoby.

2. Moderní diachronní slovníky (historické, etymologické). České diachronní slovníky (Slovník staročeský, Slovníček staré češtiny, Malý staročeský slovník) a lexikální databáze (Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny) – základní charakteristika.

3. Akademické české diachronní slovníky (Staročeský slovník; Elektronický slovník staré češtiny) – heslář; pramenná základna; teoretická báze.

4. Parametry objektivního popisu lexikálního významu: významotvorné faktory (označovaná skutečnost; vztah mluvčího k označované skutečnosti; pojmové zpracování označované skutečnosti; paradigmatické a syntagmatické vztahy mezi lexikálními jednotkami)

5. Specifičnost diachronního popisu slovní zásoby oproti popisu slovní zásoby synchronní – rekonstrukce lexikální formy (základní podoba heslového slova; morfologická charakteristika; motivace).

6. Specifičnost diachronního popisu slovní zásoby oproti popisu slovní zásoby synchronní – rekonstrukce lexikálního významu (lingvistická a historická interpretace dobového jazykového materiálu; dokladová část významového odstavce).

7. Specifičnost diachronního popisu slovní zásoby oproti popisu slovní zásoby synchronní – jevy opomíjené v (diachronní) lexikografii (rozdíly v pojmové struktuře; polylexie; valence a kolokabilita lexikální jednotky; systémové zařazení lexikální jednotky).

8. Změny slovní zásoby – jejich vliv na lexikografické zpracování / jejich studium na základě lexikografického popisu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studenty češtiny se zájmem o historický vývoj češtiny, lexikografii a lexikologii. Tematicky seminář vychází z práce na Elektronickém slovníku staré češtiny, vznikajícím v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Kromě přehledového seznámení s českými diachronními slovníky nabízí možnost poznat, jak hesla historického slovníku vznikají, vyzkoušet si čtení historických pramenů, získat poznatky o starobylých formálních a významových změnách některých současných slov a porozumět některým slovům dávno zaniklým. 

Seminář se koná v prostorách oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR (Valentinská 1, Praha 1, 1 patro; cca 250 m od FF UK). Instrukce pro vstup do budovy budou vyvěšeny za jejími vchodovými dveřmi.