Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialectology in Practice and in Teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO700616

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do dialektologie, základní pojmy a termíny užívané v dialektologii

Základní rozčlenění nářečí českého jazyka

Česká nářečí v užším smyslu I

Česká nářečí v užším smyslu II

Moravská nářečí

Slezská nářečí

Formy transkripce užívané v dialektologii, Archiv nářečních hlásek

Metody užívané v dialektologii, terénní výzkum, jazykový zeměpis ad. (zahraniční jazykové atlasy)

Aplikace Mapka, Český jazykový atlas a jeho využití v praxi a ve výuce

Využití korpusu Dialekt ve výuce, tvorba vlastních cvičení

Využití ostatních korpusů mluveného jazyka (Oral, OrtoFon) ke studiu nářečí a ve výuce

Nářeční lexikografie

Závěrečný seminář

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude věnovat základním metodám a nástrojům používaných v současné době v české dialektologii. Především by se měl zaměřovat na aplikaci poznatků tohoto oboru v praxi (terénní výzkum, jazykový zeměpis, korpusová lingvistika, nářeční lexikografie) a ve výuce češtiny.

Zájemci mohou shlédnout online přednášku Hany Goláňové Česká nářečí a nástroje pro veřejnost a výuku češtiny: https://www.czechcentres.cz/projekty/online-prednasky-o-cestine