Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology of Czech as a Foreign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700622

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program zahrnuje následující témata:

1.   Zvuková stránka jazyka, její grafický zápis, terminologie

2.   Vokalický systém češtiny ve srovnání s dalšími jazyky

3.   Konsonantický systém češtiny ve srovnání s dalšími jazyky

4.   Chování segmentů v řečovém proudu

5.   Slabika, slovní přízvuk, mluvní takt

6.   Promluvový úsek a jeho zvukové vlastnosti, melodie řeči

7.   Prozodické vlastnosti vybraných jazyků

8.   Osvojování si zvukové stránky češtiny – metodické otázky

9.   Poslechová praxe

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu je fonetika a fonologie češtiny s ohledem na problematiku osvojování si zvukové stránky češtiny nerodilými mluvčími. Program zahrnuje následující témata:

1. Zvuková stránka jazyka, její grafický zápis, terminologie

2. Vokalický systém češtiny ve srovnání s dalšími jazyky

3. Konsonantický systém češtiny ve srovnání s dalšími jazyky

4. Chování segmentů v řečovém proudu

5. Slabika, slovní přízvuk, mluvní takt

6. Promluvový úsek a jeho zvukové vlastnosti, melodie řeči

7. Prozodické vlastnosti vybraných jazyků

8. Osvojování si zvukové stránky češtiny – metodické otázky

9. Poslechová praxe Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (pouze

4. část – Fonetika a fonologie) Holub a kol. (2005): Čeština jako cizí jazyk – úroveň B2. UK v Praze, ÚBS. Duběda, T. (2005): Jazyky a jejich zvuky. Praha: Karolinum. Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny,

2. vyd.

1997. Praha: Karolinum. Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016): Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum. Další odborná literatura: Clark, J., Yallop, C. a Fletcher, J. (2007): An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell. Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet (1999): Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané kapitoly) Hirst, D. - Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press. Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996): Sounds of the World‘s Languages. Oxford: Blackwell. Vybrané studie ze sborníků AUČCJ, LŠSS (FF UK) a časopisů CASALC Review, ČDS, Didaktické studie, NČDS. webová aplikace ProCzeFor www.proczefor.cz