Charles Explorer logo
🇬🇧

Morphosyntax – selected issues of Czech grammar

Class at Faculty of Arts |
ABO700629

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prolínání morfologie a syntaxe při popisu vybraných jazykových jevůProblematika vymezení jednotky popisu (co je slovo, co je větný člen, víceslovnost a její řešení v gramatice)Vícerovinný popis jazyka (možnosti a meze)Závislostní a nezávislostní vztahy ve větě, elipsyMorfologická a syntaktická homonymiePráce s korpusovými daty (morfologické tagy, syntaktické funkce apod.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři si studenti prohloubí povědomí o vybraných teoretických přístupech k morfologii a syntaxi v češtině a zároveň se procvičí v aplikaci teoretických přístupů na reálná jazyková data. Součástí bude práce s korpusovými daty z psaných, mluvených i závislostních korpusů.