Charles Explorer logo
🇬🇧

LoveSongs: the continuities and discontinuities of a love song

Class at Faculty of Arts |
ABO700639

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Láska a milostná píseň mezi kontinuitou a diskontinuitou

2.     „Voničkou myrhy je pro mne můj milý:“ Z písní biblické a antické lásky

3.     Láska mezi duší a tělem: Carmina Burana, nové jazyky lásky a milostná píseň v období středověku

4.     Triumf romance a balady: trubadúrská milostná píseň

5.     Profanizace a karnevalizace lásky: renesanční milostná píseň

6.     „Ej, lásko, lásko:“ Milostná píseň v rámci folklorní kultury

7.     Ústřední role lásky v utvářejícím se poli populární a masové kultury: milostná píseň první poloviny

20. století

8.     Summer of Love a jeho dědictví: milostná píseň od rock’n’rollu po dnešek Povinná literatura GIOIA, Ted. Love songs: The hidden history. New York: Oxford University Press, 2015, xiii, 315 s.: Dostupné z: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1ustijj/alma9925690909906986    Rozšiřující literatura KARANDASHEV, Victor. Romantic Love in Cultural Contexts. Online. Cham: Springer International Publishing,

2017. ISBN 978-3-319-42683-9. Edwards, Rem B. (2011). Defining Love: A Philosophical, Scientific, and Theological Engagement; and The Nature of Love: A Theology. American Journal of Theology and Philosophy 32 (3):276-281. BARTHES, Roland. Fragmenty milostného diskurzu. Červený Kostelec: Pavel Mervart,

2007. 290 s SCHEFF, Thomas J. What's love got to do with it?: emotions and relationships in popular songs. London: Routledge, 2016 Vybrané prameny SVITÁK, Ivan, ed. Sto tváří lásky: Antologie milostné lyriky čtyř tisíciletí.

1. vyd. Praha: Odeon,

1968. 385, [2] s. Vzdálený slavíkův zpěv: Výbor z poezie trobadorů.

1. vyd. Praha: SNKLU,

1963. 289, [6] s. Živá díla minulosti; Sv.

33. Přátelé, přiléhavý složím vers [sic]: písně okcitánských trubadúrů. Překlad Jiří Holub a Josef Prokop. Vyd.

1. Praha: Argo,

2001. 279 s. ISBN 80-7203-409-X. VACHALA, Břetislav, ed. a VACHALA, Břetislav, ed. Dávné písně lásky: milostná lyrika starého Egypta. Překlad Michal Černík a Břetislav Vachala.

1. vyd. Praha: Československý spisovatel,

1982. 120 s. Klub přátel poezie. Výběrová řada. ŠIMEČEK, František. Dejte mi v ruku břitký meč!.

1. vyd. Praha: Mladá fronta,

1954. 89, [5] s. Květy české poesie; Sv.

30. VONDRÁČEK, Jan, ed. Staročeská lyrika milostná: verše. [Praha: Jan Fromek,

1928. 89 s. Malá edice Odeon; sv.

11. ČERNÝ, Václav. Staročeská milostná lyrika. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce,

1948. 313, [v] s., [xvi] s. obr. příl. Svět. Nová řada;

53. VYHLÍDAL, Oldřich, ed. Tisíc polibků: Starořímská milostná lyrika.

1. vyd. výboru. Praha: Československý spisovatel,

1973. 117, [1] s. Klub přátel poezie. VRCHLICKÝ, Jaroslav a PEŠAT, Zdeněk, ed. Za trochu lásky: z milostné poezie.

2. vyd. Praha: Československý spisovatel,

1988. 124 s. Prstýnek. KUBÍN, Václav, ed. Milostný hlas české poezie: [výbor z české milostné lyriky

19. a

20. století. Vyd.

1. Praha: Československý spisovatel,

1981. 238 s. Klub přátel poezie; roč.

20. Vernisáž lásky: výbor z ruské milostné lyriky 1918-1968.

1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, [1970]. 217 s. OVIDIUS. Umění milovati. Překlad Ivan Bureš.

4. vyd. Praha: Odeon,

1969. 140 s. SAPFÓ. Z písní lásky. Překlad Ferdinand Stiebitz. Vyd.

3., V Odeonu

1. Praha: Odeon,

1968. 172 s. DORŮŽKA, Lubomír. Hudba amerických černochů. Praha: Ústř. dům lid. tvořivosti, 1958, 84 s. Metodický materiál pro vedoucí a členy tanečních a estrádních orchestrů.  MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie--: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. Praha: Panton, 1990, 141 s. Doporučená literatura NEŠPOR, Zdeněk R. Děkuji za bolest--: náboženské prvky v české folkové hudbě

60.-80. let. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 383 s. KOPÁČ, Radim; SCHWARZ, Josef; ŠOFAR, Jakub (eds.). Ve sladké tísni klína: erotika v české literatuře od počátků po dnešek. Praha: Paseka, 2016, 317 s. SCHEYBAL, Josef V. Senzace pěti století v kramářské písni. Hradec Králové: Kruh, 1991, 388 s. VLASÁK, Vladimír. Československá rocková poezie 1959–1989. Praha: XYZ, 2010, 383 s. LEHÁR, Jan. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990, 406 s. BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy: život ve věku jistoty. Praha: Academia, 2008, 109 s. SHUKER, Roy. Understanding Popular Music. 2nd Edition. London, New York: Routledge, 2001, 286 s. SHUKER, Roy. Popular music: the key concepts. London: Routledge,

2005.. KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1).

19. a

20. století (do roku

1918). Praha: Academia, 1994, 235 s. KOTEK, Josef. Dějiny populární hudby a zpěvu (II): 1918-1968.  Praha: Academia, 1998, 373 s. ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé.  Přel. Z. Frýbort. Praha: Argo, 2007, 367 s. NEGUS, Keith. Popular Music Theory: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2012, 243 s. FRITH, Simon (ed.). Popular music: critical concepts in media and cultural studies. Volume I, Music and society. London: Routledge, 2004, 411 s. MÁCHA, Zbyněk, ed. Kronika trampské písničky. Praha: Panton, 1967, 94 s. Hudební magazín;

1. GEIST, Bohumil. Původ hudby. Praha: Editio Supraphon, 1970, 89 s. FRITH, Simon (ed.). Popular music: critical concepts in media and cultural studies. Volume II, The rock era. London: Routledge, 2004, 430 s. GALUŠKA, Ondřej. Tělo hudby. Praha: TOGGA, 2015,  292 s.  FRITH, Simon (ed.).  Popular music: critical concepts in media and cultural studies. Volume IV, Music and identity. London: Routledge, 2004, 382 s. GIOIA, Ted. Hudba: podvratné dějiny. Přel. M. Sečkař. Brno: Host, 2021, 527 s. VESELÝ, Karel. Hudba ohně: radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále.

2. přepr. Vyd. Praha: Paseka,

2022. 527 s. BARTHES, Roland. Image, Music, Text: Essays.  Ed. S. Heath. London: Fontana, 1977, 226 s. FISCHEROVÁ, Sylva; STARÝ, Jiří (eds.). Starodávné bejlí: obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, 419 s. TYLLNER, Lubomír. Tradiční hudba: hledání kořenů. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010, 222 s.  MIDDLETON, Richard (ed.). Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in Popular Music. New York: Oxford University Press, 2000, 388 s. DYLAN, Bob. The philosophy of modern song. London: Simon & Schuster, 2022, 339 s. SIROVÁTKA, Oldřich (ed.). Ach, ta láska: průvodce po české brakové literatuře. Praha: Melantrich, 1984, 247 s.  Frith, S. (2007). Taking Popular Music Seriously: Selected Essays (1st ed.). Routledge, 2007 (online

2016), 360 s.  https://doi.org/10.4324/9781315087467 ECO, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice. Přel. E. Frýbort, Praha: Argo, 2007, 227 s. HALL, Stuart (ed.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Open University Press, 2003, 400 s. GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur.  Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 565 s. MOORE, Allan F., ed. Analyzing popular music. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 270 s.  CULLER, Jonathan D. Teorie lyriky. Přel. M. Pokorný. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020,  459 s. ECO, Umberto. Otevřené dílo: forma a neurčenost v současných poetikách. Přel. Z. Obstová. Praha: Argo, 2015, 295 s.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je na základě přečtených primárních a sekundárních pramenů poskytnout prostor pro zamyšlení nad kontinuálním/diskontinuálním charakterem textů milostných písní, jejich poetikou, sémantikou a pragmatikou. Program semináře bude probíhat ve dvou paralelních plánech. První plán bude založen na společném čtení vybraných sekundárních textů a na relaci jejich tezí do kontextu domácí produkce / současné produkce. Druhý plán bude založen na interpretaci či komparaci milostných písňových textů. Podmínkou atestace bude aktivní účast v semináři a plnění dílčích úkolů (čtení vybraných textů a aplikování jejich tezí na praktických příkladech) a přednesení příspěvku v podobě interpretace či komparace dvou písňových textů.

Láska představuje specifický typ reprezentace a autorské (sebe)inscenace. Je příkladem nadčasového a produktivního diskurzu, který je v různých podobách (láska rodinná – přátelská – romantická – sexuální – duchovní / éros – philia – agape) přítomný napříč časem v různých kulturních prostorech a kulturních praktikách nejen jako součást každodenní reality a její „hmatatelnosti,“ ale také jako předmět intelektuálního tázání se po podstatě lásky a její dokonalé podobě. Diskurz lásky je konstruován socio-kulturně spojujícími i subversivními hodnotami – je dějinným účastníkem kulturních konfliktů, hegemonickým činitelem i klíčovým prvkem v rámci procesů emancipace a konstruování subjektivity v kontextu historickém i každodenním. V novo-historickém a kulturně-materialistickém pojetí lásky jako fragmentárního doteku skutečnosti, zrcadla společnosti nebo kulturního artefaktu vznikají možnosti nejen pro artikulaci dobově podmíněných společensko-kulturních diskurzů, ale také pro interpretaci a porozumění komplexnosti emocionálních a sociálních interakcí, které lze zachytit na okrajích kulturních artefaktů a uvést je do širších kulturních a historických kontextů jakožto tematicko-motivický prvek s dialektickou produktivitou.

Láska – objekt epifenomenální povahy, epistemologicky úzce propojený s filozofií jazyka a emocí – se již od počátků lidských snah po jejím vymezení odpírá stabilní definici (pojetí platonské x aristotelovské / augustiniánské x tomistické) a neustále osciluje mezi krajními body různých sémantických a ideologických paradigmat.