Charles Explorer logo
🇬🇧

How to work with poetry at school?

Class at Faculty of Arts |
ABO700645

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zacílen především na studenty učitelských oborů magisterského stupně, u nichž se už předpokládá určitá zkušenost s výukou nebo její brzké zahájení, aby bylo možné přelít zkušenosti ze semináře co nejdříve do praxe. Předmět má dvě roviny, které se budou v průběhu semestru prolínat: 1) Projdeme základy teorie verše a osvěžíme základy poetiky, kterou by měli studenti už mít za sebou.

Tyto znalosti budeme ověřovat a upevňovat teoreticky i prakticky, grafikou, poslechem, hlasitým přednesem i vlastní tvorbou. Pobavíme se i o tom, které z těchto věcí se ve školách reálně učí a zda jsou to právě ty, které si myslíme, že by naši žáci měli skutečně vědět. 2) Představíme si postupně širokou škálu možností, jak se dá pracovat s poezií ve škole - poslech, doplňování, vlastní tvorba, rekonstrukce textů, vizuální opora, spojení s hudbou, grafikou, vlastní kresbou a výsvarným uměním, pohybová opora, zvýraznění rytmu, komika, šok a další.

Důraz bude kladen na rozdíly mezi jednotlivými texty i mezi cílovými skupinami studentů, zejména co se věku týče. Každý by měl na konci mít k dispozici paletu aktivit a textů, které mu sedí a s nimiž je skutečně schopen ve výuce pracovat.