Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammar and Semantics II

Class at Faculty of Arts |
ABO700702

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

S podrobným sylabem budou studenti seznámeni na prvním semináři a bude přístupný na Moodlu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář coby pokročilý kurz magisterského studia prohlubuje znalosti získané v předmětu Gramatika a sémantika I, a zejména rozvíjí dovednosti praktické analýzy v perspektivě kognitivní lingvistiky a popisů založených na užívání jazyka. Soustřeďuje se na problematiku náročnější analýzy komplexních jazykových jevů a rozsáhlejších komunikátů (věta, souvětí, psaný a mluvený projev včetně dialogu a analýzy diskurzu).

Předmět se zaměřuje na schopnosti analýzy v kognitivní sémantice a gramatice a na představení základů konstrukční gramatiky. Rozvíjí schopnost studentů porovnat tyto přístupy s tradičním funkčněstrukturalistickým pohledem.

Po osvojení nezbytného teoretického a analytického aparátu se v semináři zaměříme na analýzu vybraných českých konstrukcí, zejména valenčních, a dále výrazů se skalární sémantikou (adjektiv, konektorů, frazémů). V průběhu semestru budou studenti pracovat na skupinových projektech - popisech konkrétních konstrukcí, které se budou prezentovat v závěru semestru.