Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Slavic and Slavonic Languages

Class at Faculty of Arts |
ABO700703

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Lokální a chronologické zařazení praslovanštiny, vnější dějiny Praslovanů

Psl. sloveso a jméno

Fonologický systém pozdní indoevropštiny, satemová změna a vznik psl. ch

Vývoj vokalického systému a proteze, 1. palatalizace velár, psl. přehlásky

Monoftongizace diftongů, 2. palatalizace, vývoj skupin C + j

Nosovky, 3. palatalizace, metateze likvid

Hláskoslovný systém na konci psl. období, přízvuk a intonace

Slovotvorba, slovní zásoba, syntax

Klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled

Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz

Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je s jazykovým vývojem (především hláskoslovným) od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty. Navazující slavistický blok se zabývá především klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým členěním, popisem společných i specifických znaků i stručnou historií jednotlivých slovanských jazyků.

Study programmes