Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Church Slavic

Class at Faculty of Arts |
ABO700704

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní tematické okruhy:

Dějiny cyrilometodějské mise a její vliv na vývoj české kultury.

Dějiny církevněslovanské vzdělanosti v Čechách i u jiných slovanských národů.

Kanonické staroslověnské památky. Církevněslovanské pamítky české redakce.

Staroslověnské písmo.

Původ a charakter staroslověnštiny, její hláskoslovná charakteristika.

Morfologie staroslověnštiny - slovesa.

Morfologie staroslověnštiny - jména.

Ostatní slovní druhy.

Syntax a slovotvorba.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Těžištěm semináře je práce se staroslověnskými texty, jejich četba a rozbor - hláskoslovný, morfologický i syntaktický. V krátkých výkladových částech se studentům navíc dostane poučení o významu staroslověnštiny, kulturněhistorických souvislostech jejího vzniku a používání, staroslověnských památkách, dalším vývoji církevní slovanštiny, vlivu na český jazyk a českou literaturu atd., budou též teoreticky seznámeni se základy staroslověnského hláskosloví a gramatiky.

Po absolvování semináře by studenti měli mít přehled o významu staroslověnštiny pro vývoj jiných slovanských jazyků (především češtiny) a měli by být schopni číst a gramaticky vykládat jednodušší staroslověnské texty.