Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czech Language System and Dialectology

Class at Faculty of Arts |
ABO700705

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška má část věnovanou historické mluvnici a část věnovanou dialektologii.

Pro historickou mluvnici: 1. Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu, přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO. 2. Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantita3. Fonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar)4. Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm. Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla)5. Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie 6. Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům 7. Flektivní morfologie jména: substantiva 8. Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky 9. Slovotvorba: vybrané jevy 10. Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax 11. Syntax souvětí  

Pro dialektologickou část 1. Historie české dialektologie, dialektologie jako prostorové promítnutí diachronního vývoje, systémový pohled na nářečí, přínos nářečí pro diachronní bohemistiku 2. Hlavní rozdíly českých vs. moravských nářečí v různých jaz. rovinách, česká nářečí v užším smyslu I 3. Česká nářečí v užším smyslu II 4. Česká nářečí v užším smyslu III 5. Středomoravská nářečí 6. Východomoravská nářečí 7. Slezská nářečí 8. Problematika obecné češtiny a moravských interdialektů 9. Městská mluva 10. Enklávy českého jazyka v zahraničí 11. Český jazykový atlas 12. Nářečí v literatuře

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje 1. S výkladem historie jazykového systému češtiny, zejm. fonologićkého, morfo(no)logického, slovotvorného a syntaktického plánu.

Hlavním metodologickým stanoviskem je funkční strukturalismus, zohledněny jsou však v omezené míře i další metodologické přístupy k diachronnímu materiálu (glottochronologie, historická sociolingvistika, konstrukční gramatika, kontaktologie, diachronní korpusová lingvistika, typologie, analytická fonologie). Výklad vychází z funkčního strukturalistického přístupu (prací Komárkových, Lamprechtových, Jakobsonových, Vintrových, Šlosarových, Koskových, Bauerových, Němcových ad.).

Pozornost je okrajově věnována i kontaktologii, zejména otázce vlivu němčiny na fonologii a otázce vlivu latiny na syntax. 2. S problematikou českých nářečí, městské mluvy a stavem jejich výzkumu.

Vychází z klasického rozdělení českých nářečí v širším smyslu a sleduje i proces nivelizace nářečí. Dílčí pozornost je věnována diachronní dialektologii, většinou se však vychází ze stavu popsaného v posledních 50 letech.

Součástí přednášky je rozbor dialektologických nahrávek a ukázky z Českého jazykového atlasu a základní přehled českých enkláv v zahraničí i historických jazykových kontaktů češtiny s jinými jazyky na našem území.