Charles Explorer logo
🇬🇧

Internationalization of Czech Vocabulary

Class at Faculty of Arts |
ABO700746

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrhy témat:

Slovotvorná adaptace přejímek

Pravopisná a hlásková stránka přejímek

Stylová platnost přejímek / jejich příslušnost k útvarům češtiny (?)

Neologická slovotvorba, parasystémové tvoření, blending aj.

Kalkování a jeho druhy; systémové předpoklady kalků; souhra domácích a cizích vlivů

Cizí slova podle původu; europeismy

Přejímání slov (popř. významů) v jednotlivých etapách vývoje češtiny, otázky kontinuity a diskontinuity

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět nabídne vhled do formálních i významových změn ve slovní zásobě češtiny proběhnuvších pod vlivem cizích jazyků (a to podle zájmu studentů v různých etapách vývoje češtiny, i když těžiště samozřejmě bude v češtině nejsoučasnější) a do jisté míry také do hodnocení různých jazykových prostředků cizího původu (od 2. poloviny 19. stol. dodnes). Podle zájmu účastníků semináře budou voleny tematické okruhy probírané slovní zásoby, množiny analyzovaných formálních prostředků a postupů apod.