Charles Explorer logo
🇬🇧

Taken by passion – Emotions between classicism and romanticism

Class at Faculty of Arts |
ABO700788

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný program seminářů:  3.10. Úvodní přednáška 10.10. Pierre Corneille: Cid 17.10.

Descartes: Vášně duše 24.10. Racine: Faidra 31.10.

Portugalské listy 7.11. Děkanský sportovní den, výuka zrušena 14.11.A.

F. Prévost: Manon Lescaut 21. 11.

Voltaire: Candide 28.11. Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim 5. 12.

F. Schiller: Loupežníci 12.12.

Chateaubriand: Atala, René 19.12. V.

Hugo: Předmluva ke Cromwellovi 2.1. Seminář odpadá 9.1.

Flaubert Citová výchova

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz sleduje literární motiv vášně získávající vládu nad rozumem, jak byl artikulován v některých význačných textech evropské literatury od 17. do 19. století.

V myšlenkovém rámci francouzského klasicismu stojí vášně jakožto specifické projevy nižších složek duše v opozici k rozumu reprezentujícímu lidství. Jejich ovládnutí či potlačení je projevem vůle, a tedy manifestací správného jednání. Obtížnost takového kroku společně s jeho mravní a politickou jednoznačností je v dramatické poezii francouzského klasicismu jedním z nejčastějších zdrojů dramatického konfliktu. O sto padesát let později je situace opačná: podlehnutí citům je ústředním motivem romantické literatury napříč Evropou a její zastánci i odpůrci se snaží teoreticky uchopit jejich místo v životě člověka. Zdrojem konfliktu je častěji protichůdnost dvou silných citů než nadvláda ratia nad ostatními složkami duše.

V rámci kurzu se pokusíme zmapovat vývoj, který leží mezi těmito dvěma extrémy. Začneme u striktního vítězství cti a autority krále v Corneillovu Cidovi a pokusíme se mu porozumět pomocí Descartovy klasifikace složek duše s ohledem na recepci aristotelské etiky a poetiky v 17. století. Uvidíme, jak Racine tento model komplikuje a vytváří skutečnou tragickou antihrdinku ve Faidře, přičemž posunuje pozornost nejen od cti k vášni, ale také od muže k ženě. Budeme stopovat sentimentalismus avant la lettre v tzv. Dopisech portugalské jeptišky, literárním podvrhu z počátku vlády Ludvíka XIV., a sledovat jeho vrcholnou formu v Manon Lescaut F. A. Prévosta. Přečteme S T. Richardsonovu Clarissu a pokusíme se identifikovat roli vášní v paradigmatickém syžetu rodícího se sentimentalismu a poté budeme sledovat, jakou roli hraje vášeň (traktovaná nejčastěji jako „srdce“) u Schillera a v prvním německém Bildungsromanu, Geschichte des Fräuleins von Sternheim Sophie von La Roche. V závěru se obrátíme ke „kultovním“ textům francouzského romantismu, Chateaubriandově Atale a novele René, a pokusíme se je pochopit v kontextu zjištěného. Závěrem kurzu bude konfrontace všeho, k čemu jsme došli, s pohledem na lidskou duši ve Flaubertově Citové výchově.

Kromě ústředního tématu vášní se během našeho putování naskytne i možnost pohlédnout z jiných perspektiv na různé související problémy, jako je genderové stereotypizace složek duše, koloniální uchopení divocha či pojem klasicismu a romantismu samotný. Pokusíme se zjistit, jak projektované dichotomie slouží konstrukci rozumu, lidství a národnosti v okamžiku sebeidentifikace Západu.