Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature as a Discussion: The Periodicals of the 1960s

Class at Faculty of Arts |
ABO700796

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na roli časopisů v úsilí o kulturní emancipaci a sebereflexi československé společnosti od konce padesátých let 20. století a pochopení dosahu historické (dis)kontinuity pro svobodu soudobé tvorby a jejího kritického smyslu ve vztahu k situaci a podmínkám moderního člověka. Půjde o sérii diskusí věnovaných časopisu jako médiu polemiky, diskuse a názorové diferenciace, časopisu jako ohnisku integrace mnohdy dezintegrovaných životů, časopisu jako prostředku společenské rezonance umění i časopisu jako prostředníku kritické výzvy směrované proti konsensu a společenskému / institucionálnímu statu quo.