Charles Explorer logo
🇨🇿

Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka II.

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO900218

Sylabus

Předmět představuje základy výuky flektivního jazyka, resp. výuku jeho gramatického systému pro nerodilé mluvčí.

Základní program pokrývá následující tematické oblasti, které budou v aktuálním semestru doplněny o přednášky hostujících vyučujících (témata budou upřesněna). 1.     Jazyková chyba a jazyková správnost. Akviziční a žákovské korpusy a jejich pedagogické využití 

Přednáška: 

Přednáška vychází z obecného konceptu produkce jazyka a náhledu jazykové správnosti a chybnosti v produkci druhého/cizího jazyka. Syntetizovány jsou různé pohledy na chybu, které byly představeny v 1. semestru v rámci jednotlivých metodologických přístupů. Diskutován je rozdíl pojetí chyby v jazykové produkci žáků mladšího školního věku, staršího školního věku a dospělých. Představen je obecný koncept akvizičních korpusů pro rodilé i nerodilé mluvčí. Dále se přednáška zaměřuje na přehled dostupných akvizičních korpusů pro češtinu a jejich dosavadní využití.

Semináře: 

V semináři se pracuje s texty čerpanými zvl. z žákovských korpusů Merlin a CzeSL, k nimž se přistupuje analytickým způsobem. Studenti na základě analýz konkrétních textů interpretují žákovský jazyk s ohledem na jazykovou úroveň podle SERR, mateřský jazyk a další možné faktory ovlivňující tzv. aktuální mezijazyk.

Cílem tématu je zpřístupnit pohled na celou škálu žákovského mezijazyka o nejnižší až po nejvyšší úroveň s přihlédnutím k nejrůznějším modifikačním faktorům, jak je reflektován v žákovském korpusu. Komentovány jsou jak pozitiva, tak limity zachycení tohoto typu jazyka. 

 Literatura k tématu:  

HRADILOVÁ, Darina. Chyby v jazykové produkci cizinců pohledem rodilého mluvčího. CASALC Review, 2016, 6.1: 137–137.

KESLEROVÁ, Šárka. Interferenční chyba-kámen úrazu ve výuce češtiny pro Slovany. Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince), 2014, 70.

ŠEBESTA, Karel. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 2010, 2: 11–34.

ROSEN, A., J. HANA, B. HLADKÁ, T. JELÍNEK, S. ŠKODOVÁ a B. ŠTINDLOVÁ. Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically-rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4759-3.

ŠEBESTA, K. – ŠKODOVÁ, S. (eds.) Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012.

Dostupné z: http://utkl.ff.cuni.cz/learncorp/ nebo http://kcl.fp.tul.cz/cs/cestina-cilovy-jazyk-a-korpusy

ŠTINDLOVÁ, Barbora. Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: FF UK, 2015. 

VALIŠOVÁ, Pavlína, et al. Učebnicový korpus a jeho využití pro výuku češtiny jako cizího jazyka. J. Klímová, Gramatika a korpus, 2012, 4.   2.     Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J I. 

 Přednáška:

Přednáška se zabývá charakterem a rolí gramatiky zvl. v metodě komunikační; zaměřuje se na principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, na otázku vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů. Dále osvětluje lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince a poukazuje na vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (např. na rozdíly v přístupech prezentace gramatiky, tj. prezentaci horizontální, vertikální). V neposlední řadě poukazuje na rozdíly v pojetí gramatiky ve výuce žáků cizinců mladšího školního věku, staršího školního věku a dospělých. 

 Semináře:

V seminářích jsou porovnávány učebnice češtiny pro cizince s ohledem na posloupnost prezentace gramatických jevů. Sledovány jsou jevy a jejich pojetí v učebnicích pro žáky s OMJ a dospělé. 

 Literatura k tématu:

HÁDKOVÁ, Marie. Gramatika a čeština pro cizince. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, 104.

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019.

HUDSON, A. Richard. Word Grammar: New Perspectives on a Theory of Language Structure, 2008, 25 s., Continuum,

KUTLÁKOVÁ, Michala. Čeština jako cizí jazyk. Modifikovaný lingvistický popis vybraných gramatických kategorií češtiny. 2015.

ŠKODOVÁ, Svatava. Kapitoly z lingvodidaktiky čestiny jako cizího jazyka. Technická univerzita v Liberci, 2012.

VIRTELOVÁ, Daniela. Pedagogická gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. 2018.

ZAHRADNICKÁ, Eva. Prezentace gramatického systému při výuce češtiny jako cizího jazyka (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka). 2007.   3.     Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J III. (Ukázka podrobného lingvodidaktického zpracování vybraného jazykového jevu)

Přednáška: 

Cílem přednášky je ukázat metodický přístup k výuce gramatického jevu na příkladu prezentace minulého času. V přednášce budou opakovány souhrnné detailní informace týkající se minulého času v češtině, bude diskutováno, které z dílčích jevů působí problémy vybraným skupinám jinojazyčných mluvčích s ohledem na specifika daného jevu v jejich mateřském jazyce. Poukážeme na problematiku zpracování minulého času v učebnicích češtiny pro cizince s ohledem na úroveň osvojení podle SERR. 

Semináře:

V seminářích jsou analyzovány a následně diskutovány prezentace vybraných gramatických jevů v učebnicích pro cizince. 

 Literatura k tématu: 

HIRSCHOVÁ, Milada. Préteritum v češtině z hlediska pragmatického. In Pragmatika v češtině. Karolinum Vydání druhé, Karolinum, Praha, 2013 https://books.google.cz/books?id=H5E5BAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=pr%C3%A9teritum+v+%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B&source=bl&ots=k-wrLDVaqe&sig=ZGnuw7vVJxf893DeZEaZd3yGT6o&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjzkZu5i-7KAhUJQJoKHVCACbY4ChDoAQhGMAc#v=onepage&q=pr%C3%A9teritum%20v%20%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B&f=false   

HRDLIČKA, Milan – LUKÁŠOVÁ, Jitka ed. Vybrané problémy výuky češtiny jako cizího jazyka: sborník příspěvků. Plzeň: 14. května. 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 

HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010.

CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 

KOPEČNÝ, František. Ještě k opisnému préteritu v češtině (Odpověď akademiku Trávníčkovi) Slovo a slovesnost 19, 1958, 4, 277–282 http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=959

POLDAUF, Ivan – ŠPRUNK, Karel. Čeština jazyk cizí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

SEDLÁČEK, Miloslav. Ty jsi se (učil), ty jsi si (pamatoval)? Naše řeč 77, 1994. Dostupné z: 

TAHAL, Karel. A grammar of Czech as a foreign language. Factum CZ, s.r.o.: 2010. Dostupné z: . 

VINOPALOVÁ, Hana. Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 1999.    4.     Sémantizace a signální gramatika

Přednáška:

Přednáška se nejprve zaměřuje na percepci vizuálních vjemů obecně a na funkci a možnosti vizualizace ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Shrnuje poznatky o důležitosti obrazu ve vyučovacím procesu a o zásadách jeho používání. Zaměřuje se na funkce didaktického obrazu, vztah obrazu a textu a na specifika užití obrazu ve výuce cizího jazyka. 

Dále jsou představeny grafické a obrazové prostředky, které jsou v současných učebních materiálech využívány.  

Semináře:

Teoretické poznatky jsou aplikovány v seminářích, které se zabývají analýzou vizuální složky vybraných učebnic češtiny pro cizince. Zaměříme se na zkoumání didaktické funkce obrazu, užité vizuální prostředky a prezentaci slovní zásoby, gramatiky a reálií. 

Součástí seminářů je zkoumání současných vizuálních médií a sociálních platforem s ohledem na využití vizuálních prvků při prezentaci slovní zásob

Anotace

Sylabus tematicky navazuje na sylabus 1. semestru, ve kterém byly specifikovány obecné základy metodiky výuky cizích jazyků. Ve 2. semestru se soustředíme na vybrané dílčí problémy vyučování češtiny jako cizího jazyka. Pozornost se věnuje didaktickým problémům zaměřeným na výuku gramatiky, a to jednak obecně, tj. specifika výuky gramatického systému cizího a druhého jazyka, jednak na specifika výuky gramatického systému v porovnání žák-cizinec a dospělý-cizinec. S

Pro kurz je připravena Moodle podpora:

Vyučování češtiny jako cizího jazyka II https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15933

Veškeré materiály a informace budou předávány prostřednictvím tohoto paralelního kurzu.