Charles Explorer logo
🇨🇿

Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO900401

Sylabus

I. Kulturní materialismus v kontextu (britské) teorie literatury a kultury

II. Raymond Williams. Kultura, společnost, historie, literatura, materialita, medialita

III. Druhá vlna kulturního materialismu: Alan Sinfield a Jonathan Dollimore. Teoretická východiska a teze; Shakespeare a renesance, 19. století, poválečná Británie; interpretační seminář

IV. Kulturní materialismus a queer studia. Disidence, queer reading, subkultura, cenzura, Oscar Wilde, 20. století; interpretační seminář

V. Kulturní materialismus v kontextu paralelních směrů a aktuálního myšlení. Čtení, historie, politika, materialita

Anotace

Cílem kurzu je seznámení se základními texty a pojmy kulturního materialismu, převážně britského proudu literárněvědného myšlení, kladoucího důraz na historicitu (literárního) textu a vztahy literatury a sociálního kontextu.

Kulturněmaterialistické teze kriticky promyslíme a využijeme při diskusi nad konkrétními literárními texty. Budeme sledovat genealogii kulturního materialismu a zásadní koncepty v pracích klíčové postavy britské teorie literatury a kultury 20. století Raymonda Williamse. Poté se přesuneme ke „druhé generaci“ kulturních materialistů, Alanu Sinfieldovi a Jonathanu Dollimorovi, k „materialistické revoluci“ v renesančních studiích, k níž výrazně přispěli, k jejich pojetí „politického čtení“ a disidence. Dominantou kulturního materialismu se postupně stala queer studia, jimiž se také budeme podrobněji zabývat. Pozornost bude dále věnována vztahu kulturního materialismu a jiných literárněvědných škol a tradic, zejména nového historismu, hermeneutiky a recepčních přístupů, i širším, dnes opět aktuálním otázkám materiality.