Charles Explorer logo
🇨🇿

Legenda slovem a obrazem

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO900406

Sylabus

Legenda slovem a obrazem  

Požadavky pro získání atestace: zájem, základní orientace v raně novověké literatuře, resp. kultuře; znalosti latiny a němčiny a orientace v dějinách výtvarného umění vítány, nejsou však podmínkou aktivní práce v semináři; ústní referát       

Charakteristika kurzu:

Studium legendistiky na straně jedné a bimediálních útvarů založených na interferenci slova a obrazu na straně druhé se na první pohled mohou jevit jako těžko slučitelné: zatímco produkci a recepci slovesně-obrazových komunikátů si spojujeme především s novodobou či přímo se současnou kulturou s jejími technicky vyspělými médii, legenda zase bývá až příliš samozřejmě spojována především s obdobím středověku.

Dochované prameny z 16.–18. století, tedy z období pro hagiologii i intermediální studia jen zdánlivě nezajímavého, tyto představy zpochybňují. Nezanedbatelnou část z nich totiž tvoří – a to se týká zejména pramenů bohemikálních – právě legendy, přičemž mnohé z nich nejsou útvary povahy jen slovesné nebo jen vizuální, nýbrž v sobě svébytnými způsoby spojují slovo a obraz v jeden celek, a to v produktivní návaznosti na (pozdně)středověkou legendistiku i v distanci vůči ní.

Raný novověk lze totiž označit jako dobu emancipace vizuálních médií, kladoucí nové nároky na vizuální i literární gramotnost: s rozvojem a etablováním knihtisku, postupující alfabetizací evropské společnosti a emancipací laické křesťanské spirituality totiž začaly být literární text a obraz stále více pojímány jako dvě rovnocenné alternativy a obraz přestával plnit svou dosud základní funkci být především „knihou negramotných“. Raně novověký hagiografický materiál tak umožňuje sledovat nejen navazování na středověkou tradici legendistických obrazových cyklů nástěnných či kodexových, ale též tvořivé zužitkovávání soudobých výtvarných postupů včetně praktik vytváření polymediálních slovesně-obrazových útvarů i nových impulsů v oblasti křesťanské spirituality (např. v tradici mentálních obrazů aj. vizualizačních praktik křesťanské meditace).          

Tématem kurzu bude společný pohled na několik vybraných aspektů mediality české legedistiky 17. století a první poloviny 18. století. Vzhledem ke kvantitativní bohatosti dochovaného materiálu se omezíme pouze na texty v češtině, aniž bychom ovšem pouštěli ze zřetele jejich jinojazyčné paralely. Kurz zároveň nabídne možnost podílet se na přípravných pracích na antologii české raně novověké hagiografie.    

Tematické okruhy:

I. legenda a historiae sacrae

II. legenda a emblematika

III. legenda a „posvátná topografie“ 

IV. legenda a mentální obrazy meditace

V. legenda a raně novověké piktoriální modely  

Literatura základní:

[Fridrich Bridel]: Ustavičný kříž Ježíše Krista. Praha, Jezuitská tiskárna 1674 (Knihopis č. 4594)

Jan Ignác Dlouhoveský: Koruna česká, tj. Pěkné a nábožné modlitby k přednějším svatým dědicům. Praha, J. Černoch 1673 (Knihopis č. 1949)  

Hugo Fabricius: Požehnaná památka velikého světa divotvorce svatýho Prokopa. Praha, K. Labaunová (Knihopis č. 2407)

[Jiljí od sv. Jana Křtitele]: Věnec blahoslavenému a věčně oslavenému knížeti českému […] svatému Václavovi. Praha 1643 (Knihopis č. 68)

Jiskra slávy svatoprokopské. Praha, V. J. Koniáš 1699 (Knihopis č. 1343)

Felix Kadlinský: Život a sláva svatého Vácslava. Praha, Jezuitská tiskárna 1669 (Knihopis č. 16062; ed. Zdeněk Kalista, Praha, Vilímek 1941)

Letanye o sv. Ivanu poustevníku a patronu českýmu. Praha, J. Laboun 1688 (Knihopis č. 18439)

Jan Tanner: Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě. Praha, Jezuitská tiskárna 1679 (Knihopis č. 16056)  

Literatura výběrová:

Milena Bartlová: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha 2012.

Dieter Burdorf: Legende. In D. Burdorf et al. (eds.): Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. Stuttgart – Weimar, J. B. Metzler 2007, s. 424–426

Anna Coreth: Pietas Austriaca. Ősterreichische Frömmigkeit im Barock. Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1982

G. Richard Domlet: Studies in the Jesuit Emblem. AMS Press, New York 2007-

Peter Dinzelbacher – Dieter R. Bauer (edd.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. Ostfildern, Schwabenverlag 1990

Marie-Elisabeth Ducreux: Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi, Český časopis historický 95, 1997, s. 585–620 

Marie-Elisabeth Ducreux: Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech, Folia historica Bohemica 22, 2006, s. 143–177

Hans-Peter Ecker: Die Legende. Kulturanthropologische Annäherung an eine literarische Gattung. Stuttgart – Weimar, J. B. Metzler 1993 

Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality. Palgrave Macmillan, New York 2010.

Franz M. Eybl: Vom Verzehr des Textes. Thesen zur Performanz des Erbaulichen. In A. Solbach (ed.), Aedificatio. Erbauung im interkulturellen Kontext in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2005, s. 105–123

Zdeněk Kalista: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko. Brno, Blok 1970.

Lubomír Konečný: Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. NK, Praha 2002. 

Jiří K. Kroupa – Martin Svatoš – Michal Šroněk (edd.): Legenda, její funkce a zobrazení I–VII. Praha, KLP 1992

Jan Malura: Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Ostrava, Ostravská univerzita 2015. 

Tomáš Malý: Christianizace obrazem. Barokní „via purgativa“ jako afektivní internalizace víry. In Jiří Hanuš a kol.: Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Matice moravská, Brno 2011, s. 194–227 

Nicolas Mirzoeff: Úvod do vizuální kultury. Academia, Praha 2012.

Petra Nevímová: Funkce obrazu v umění jezuitského řádu. In Milena Bartlová (ed.): Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Argo, Praha 2004, s. 107–115 

Ansgar Nünnig – Vera Nünnig (eds.): Erzähltheorie trangenerisch, intermedial, interdisziplinär. WVT, Trier 2002.

Paul Rheinbay: Biblische Bilder für den inneren Weg. Hänsel-Hohenshausen, Egelsbach 1995.

Gabriele Rippl: Handbook of Intermediality. Literature – Image – Sound – Music. W. de Gruyter, Berlin – New York 2015.

Michal Šroněk: Obraz a kult v baroku. In týž: Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti. NG, Praha 2006, s. 8–14 

Štěpán Vácha: Tváří v tvář v publiku. Škrétovy historiae sacrae pohledem soudobé umělecké teorie a malířské praxe. In Stolárová, Lenka – Vlnas, Vít (edd.): Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty. Praha, NG 2011, p. 101–127

Wolf Werner: Intermedialita. Široké pole výzkumu a výzva literární vědě, Česká literatura 59, 2011, s. 62–85

 Další literatura bude doplňována v průběhu kurzu.