Charles Explorer logo
🇬🇧

Every day in literature from the Middle Ages to 19 century

Class at Faculty of Arts |
ABO900504

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.Teoretikové životní praxe – církevní Otcové: sv.  Augustinus Aurelius, sv. Jan Damašský,  sv. Řehoř Veliký, sv. Tomáš Akvinský, Anselm z Canterbury,  sv. Bernard z Clairvaux. Jejich česká adaptace v díle Tomáše Štítného

2. Každodenní  a sváteční život mocných (Středověk.): a/ Einhard: Život Karla Velikého b/ Beda Ctihodný: Církevní dějiny národa  Anglů c/ Řehoř z Toursu:  O boji králů a údělu spravedlivých d/ Dětmar z Merseburku: Kronika e/ Kristián: Život a umučení sv. Václava a báby jeho svaté Ludmily f/ Kosmas: Kronika Čechů g/ Gallus Anonymus: Kronika a činy polských knížat a vládců h/ Král Pedro i/ Dvory Přemyslovců j/ Lesk císařského a královského majestátu (Cesta Karla IV.do Francie, ed.  K. Hrdiny a F. Šmahela k/ Jean de Froissart: Kronika stoleté války. M. Nejedlý: Fortuny j kolo vrtkavé, Meluzina l/  Volný čas a zábava ve středověku. J. Verdon: Volný čas ve středověku m/ Život v klášterech. Vybrané řehole podle zájmu

3. Rolník ve středověké vesnici české a francouzské –  Z. Smetánka: Legenda o Ostojovi,  J. a L. Petráňovi: Rolník v evropské tradiční kultuře. SetOut 2000

4. Každodennost  a zábava v období renesance a humanismu. M. Koldínská: Každodennost renesančního aristokrata, V. Bůžek a kol.: Erby velmožů s erbem růže. A. Míka Osud slavného domu. J Haubelt: Jakub Krčín z Jelčan

5. Život ve městech. Z. Winter: Zlatá doba českých měst, V ohradě měst a městských zdech, Ze starodávných radnic.  Dačický z Heslova: Paměti

6. Baroko. Život na zámcích a v podzámčí

7. Barokní kavalír a jeho poddaní. Lidová a  pololidová poezie

8. Barokní zbožnost. Staří  a noví svatí. Četba Bible – V. M. Šteyer: Svatováclavská bible. Poutě. Modlitební knihy a svaté obrázky. Četba životů svatých. Její završení souborem F. Ekerta: Církev vítězná I.-IV. Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1892-9.

9. Selství v literární reflexi J. Holečka – Selství, Naši, J. Š Baara – Jan Cimbura, Paní komisarka …, J. V.Sládka, J. Vrchlického

10. Selství jako součást národního, hospodářského a politického hnutí.  A. Janda: Dějiny rolnictví. Nakladatelství rolnických příruček v Libochovicích, Čítanka kraje Opočenského. Vyd. redakce „Pokroku“ v Hradci Králové

1937. Budeč a okolí. Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech 1905

11. Praha a její obyvatelé v každodenní, sváteční a zábavní činnosti v dílech a časopisech autorů

19. století, zejména I. Herrmanna 12 Bitva na Bílé hoře. Příprava, průběh, následky. Den po dni. Olivier Chaline: Bílá hora.

13. J. V. Šimák: Zpovědní seznamy. Velikonoční stav duší.

14. Každodennost krále a křižáka. Jean Flori: Richard Lví srdce

15. Všední a sváteční život na přemyslovských dvorech. Ed. Dana Dvořáčková- Malá

16. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel Vlastní témata jsou vítána a budou zařazena do plánu semináře. V úvodním semináři proběhne i diskuse k vybraným tématům včetně další bibliografie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Průřez životem stavovských skupin a lidí neprivilegovaných, jak jej ztvárnily dobové literární prameny. Dobovými literárními prameny je třeba rozumět ve starším období všechny psané texty, tedy nejen z dnešního hlediska literaturu krásnou.

Ve středověku budeme vycházet z členění trojího lidu. V období renesance a humanismu z novověkého členění stavovské společnosti i z jeho proměn v pobělohorském období.

Nově se pokusíme sledovat modifikaci sociálního spektra společnosti doby obrozenské a 19. století.