Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistic Syntax

Class at Faculty of Arts |
ABOV00122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Vymezení pojmů verbální komunikát, promluva (typy promluv), text. Aplikace těchto pojmů při stylisticko-syntaktické analýze

- Syntax klasického a moderního narativního textu.

- Tematické posloupnosti, prostředky pro jejich vyjadřování a jejich funkčně stylová příznakovost.

- Syntax mluvených projevů na pozadí projevů psaných.

- Syntaktické ztvárnění mluvnosti v prozaických textech (větné celky a jejich hranice, výpověď x věta, slovosled).

- Kvantitativně lingvistický přístup při zkoumání funkčních stylů v rovině syntaktické.

- Specifikum textů z různých funkčních stylů z hlediska syntaktického (užití různých typů syntaktických struktur, kondenzovanost a dekondenzovanost).

- Proměny a modifikace základových větných struktur z hlediska synchronního i diachronního.

- Reliéfizace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude věnovat pozornost výkladu některých syntaktických pojmů a rovněž se zaměří na jejich užití při analýze konkrétního jazykového materiálu z hlediska stylového.