Charles Explorer logo
🇬🇧

Language of J. A. Komenský's Czech Writings (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00510

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

J. A.

Komenský, jeho doba, život a dílo; jazykové názory a postoje J. A.

Komenského; charakteristické rysy češtiny J. A.

Komenského na pozadí jazyka 17. století; jazykový rozbor vybraných Komenského textů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je zaměřen na představení a analýzu jazyka českých spisů J. A.

Komenského a jeho srovnání s jazykem soudobých textů na pozadí širších dobových a kulturních souvislostí. Pozornost je věnována rovněž jazykovým názorům Komenského a jeho představám o kultivaci češtiny, resp. jazyků vůbec.