Charles Explorer logo
🇨🇿

Islám v perspektivě historických sociálních věd

Předmět na Filozofická fakulta |
ABV100069

Sylabus

Úvod: Představení, struktura předmětu, doporučená literatura, požadavky k atestaci; sociologie jako multiparadigmatická věda, její předmět, různé přístupy ke studiu sociální reality

Snahy o porozumění islámu ze sociologického hlediska, jejich dějiny a různorodé formy; Islám jako kulturní "jiné"; pre-sociologické, kvazisociologické snahy o jeho pochopení, orientalismus

Sociologie náboženství, její východiska a pojmy jako teoretická báze pro studium islámu: Max Weber a Émile Durkheim; základní pojmy a problémy: sociální jednání, sociální fakta, sociální instituce, náboženská etika, posvátné a profánní; různorodé představy o podstatě náboženství jako sociálního fenoménu, navazující teoretické přístupy

Velké teorie I.: Islám jako civilizace: různorodé definice pojmu civilizace, civilizace v singuláru a v plurálu, esencialismus a jeho kritika, Samuel Huntington a popularizace pojmu v 90. letech, jeho různorodé adaptace a (zne)užití

Velké teorie II.: Modernita a modernizace, její základní rysy a aspekty, modernizace náboženského myšlení a praxe, nové náboženské formy, teorie druhé fáze modernity, různorodé modernity; Asef Bayat: islamismus a postislamismus

Velké teorie III.: Pojem sekularizace a jeho různorodé definice, představy o úpadku a vymizení náboženství a jejich vývoj, zpochybnění sekularizační teze v 2. pol. 20. stol., Gilles Keppel a další jeho představitelé

Teorie středního dosahu I: Sociologie Pierra Bourdieu, teorie jednání, sociální pole, sociální kapitál, habitus; příklady aplikace na studium islámu

Teorie středního dosahu II: Sociologie sociálních hnutí, dějiny pojmu a teorie, soudobé přístupy a teoretické perspektivy, sociální mobilizace, mobilizace zdrojů, nová sociální hnutí, důsledky rozvoje sociálních hnutí; příklady aplikace na studium islámu  

Metody analýzy diskurzu a jejich uplatnění při studiu islámu: pojem a teorie diskurzu, kritická analýza diskurzu, analýza rámování, výzkumné metody a postupy; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít metodu diskurzivní analýzy a jak získat potřebné kompetence.

Kvantitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu I: teorie a základní pojmy: závislá a nezávislá proměnná, výzkumný vzorek, operacionalizace, výzkumné otázky, sběr dat, validita, reliabilita a reprezentativita; příklady provedených výzkumů a jejich rozbor z hlediska metodologie. Příklad výzkumů postojů k zahalování žen.

Kvantitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu II: práce s existujícími daty, zdroje dat a jejich dostupnost, metody a nástroje jejich zpracování; praktická ukázka sekundárního využití existujících dat; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít při výzkumu kvantitativní data a jak získat potřebné kompetence.

Kvalitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu I: teorie kvalitativního výzkumu a rozdíly oproti kvantitativním metodám, metody kvalitativního výzkumu, zúčastněné/nezúčastněné pozorování, různé metody rozhovorů, experiment, obsahová analýza; příklady využití kvalitativních metod při studiu islámu

Kvalitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu II: metodologie, jednotlivé fáze výzkumu, problémy a překážky při provedení výzkumu, zpracování a interpretace dat, etické otázky; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít kvalitativní metody, a jak získat potřebné kompetence.

Studijní programy