Charles Explorer logo
🇬🇧

Writings of Al-Qushayri

Class at Faculty of Arts |
ABV100134

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška Qušajrího Traktát navazuje volně na Súfismus: Úvod do islámské mystiky, a proto se od studentů očekávají jisté základní znalosti súfismu. Pro zájemce o tuto přednášku, kteří Súfismus dosud neabsolvovali, je však na úvod zařazena stručná rekapitulace látky probírané v ZS (a očekává se rovněž domácí příprava). Jinak řečeno, pro zájemce o přednáškový cyklus Qušajrího Traktát je úvodní kurz k súfismu doporučen, ale není podmínkou, neboť tento přednáškový cyklus v rámci LS nebude postupným rozebíráním Qušajrího Traktátu (Risála), jak by mohlo z názvu samotného vyplývat, nýbrž rozšiřujícím a látku probranou v cyklu Súfismus: Úvod do islámské mystiky prohlubujícím výkladem, přičemž Qušajrího dílo nám bude jistým východiskem či odrazovým můstkem k širším prezentacím a zamyšlením. Obecně platí, že teoretický výklad k níže uvedeným okruhům je propojen s četbou vybraných ukázek (které budou studentům včas dodány) z českého překladu Qušajrího díla i s komentáři.

1.     Úvod do studia súfismu + doporučená literatura a požadavky na ústní zkoušku; súfismus – stručná rekapitulace základů v rozsahu témat z cyklu Súfismus: Úvod do islámské mystiky.

2.     Fenomén súfijského písemnictví, jeho historický kontext, fenomenologie a nejvýznamnější představitelé; hlavní žánry či typy súfijského písemnictví a jejich reprezentanti.

3.     Abú al-Qásim al-Qušajrí, jeho doba, život a dílo. Hodnocení jeho odkazu i spory o něj.

4.     Qušajrího Traktát jako suma i apologetika. Přiblížení Traktátu a jeho vlivu na súfismus.

5.     Medailonky velkých súfijských mistrů (šejchů) mezi biografií, hagiografií a doxografií.

6.     Významní šejchové a jejich zázraky – stěžejní téma středověkého súfijského písemnictví.

7.     Fenoménem súfijského pojmosloví, jeho projevy a interpretace. Vybrané koncepty a pojmy.

8.     Mystická Cesta jakožto klíčové téma súfijského písemnictví. Základní pojmy a koncepty.

9.     Fenomén tzv. súfijské psychologie Cesty; pojem duše, duch aj. Láska k Bohu – hlavní bod.

10.  Tawba jako pokání i vnitřní zlom. Konverze k súfismu a její různé podoby v životě mistrů.

11.  Vybrané reálie související se středověkým súfijským myšlením i praxí: Sny a snopravectví.

12.  Firása („fyziognomie“) a „jasnozřivost“ mistrů. Další vybrané duchovní reálie z Risály.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář Qušajrího Traktát volně navazuje na cyklus přednášek (ZS) Súfismus: Úvod do islámské mystiky a na příkladu nejvlivnější středověké „encyklopedie súfismu“ názorně rozebírá a exemplifikuje vybraná témata a koncepty súfismu. Qušajrího pojednání (arabsky ar-Risála al-qušajríja), které napsal jeden z nejvlivnějších středověkých súfijských učenců, imám Abú al-Qásim al-Qušajrí (986-1072), bývá pokládáno za nejoblíbenější a nejautoritativnější klasické shrnutí učení súfijů.

Dodnes jej súfijové rádi využívají pro didaktické potřeby, neboť Qušajrí nezamýšlel jen přehledně shrnout učení duchovních mistrů předchozích generací, jejich pojmosloví i nauku o mystické cestě, ale zároveň chtěl přesvědčivě ukázat, že toto učení je plně ve shodě s islámem, jak jej chápaly rané muslimské autority. Oba cíle se mu podařilo splnit na výtečnou, a tak se přednosti apologetické v jeho encyklopedickém díle snoubí s přehlednou strukturovaností témat i výstižným výkladem stěžejních súfijských termínů a konceptů, které rozebírá dynamicky z různých proměňujících se úhlů pohledu.

Složitý a mnohovrstevnatý pojmový svět súfismu tedy nachází v Qušajrího díle jeden ze svých klíčů i vrcholů. Ambicí prvního dílu překladu Pojednání, obsahujícího především medailonky velkých šejchů a jejich stěžejní pojmy i koncepty, je nejen zpřístupnit českému čtenáři tento velký opus, ale zároveň s tím i představit, aspoň částečně, duchovní svět středověkého súfijského literáta.

Druhý díl překladu pak přináší nejobsáhlejší část Qušajrího sumy, a to výklad věnovaný jednotlivým etapám na mystické stezce k Bohu a souvisejícím morálně-psychologickým otázkám. Komentovaný český překlad Bronislava Ostřanského (jehož první díl by měl vyjít v roce 2024), obsahující rovněž zevrubnou úvodní stať věnovanou jak Qušajrího odkazu, tak jeho interpretaci i dalším osudům, umožní pracovat s Qušajrího výkladem i studentům ne-arabistům, jinými slovy, pro zápis do tohoto kurzu je znalost arabštiny vítána, ale není podmínkou.

Study programmes