Charles Explorer logo
🇬🇧

Morphology

Class at Faculty of Arts |
ACC100017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je praktické zvládnutí morfologie současné spisovné češtiny, a to jak po stránce formální (náležitá flexe), tak po stránce významové (význam a užití forem).

Program kurzu se skládá z morfologie formální (sloveso a jméno; variantnost v tvarosloví, vývojové tendence v tvarosloví) a morfologie funkční (úvod do problematiky; mluvnické kategorie a jejich významy, slovní druhy ohebné a neohebné, stylové využití rozrůzněnosti morfologických prostředků, úvod do morfologické problematiky vybraných nespisovných variet češtiny).

Náplní seminářů je procvičování vyložené látky, referáty, diskuse.