Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language Course II (Lexical Part)

Class at Faculty of Arts |
ACC100025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základním cílem kurzu je prohloubení komunikačních kompetencí a celkových vyjadřovacích dovedností studentů a také rozšíření jejich slovní zásoby v daných tematických okruzích. Obsahem kurzu je i zdokonalení studentů v rozlišování jednotlivých komunikačních situací a ve volbě adekvátních vyjadřovacích prostředků s ohledem na stratifikaci češtiny. Pozornost je též věnována produkci různorodých komunikátů - veřejných, oficiálních, poloveřejných, soukromých, spisovných i nespisovných - ústních i písemných: zpráva, recenze, oznámení, inzerát, písemná žádost, konspekt, referát... Součástí kurzu je i zpracování písemných domácích prací a školní reprodukce kratších textů (při hodnocení je brán ohled i na jejich gramatickou a pravopisnou správnost) a také jazyková analýza autentických českých textů (psaných i slyšených) z hlediska stratifikace češtiny a jejich transformace. V rámci kurzu studenti přednesou i referáty, při jejich hodnocení je pozornost věnována především formální a jazykové stránce referátu a způsobu jeho prezentace.

Systematické rozšiřování slovní zásoby je vedeno v následujících náročnějších tematických celcích: 1/ (ZS) a/ mezilidské vztahy: partnerské vztahy, rodina, pracoviště, kolektiv, b/ vztah rodiny a státu, sociální politika, 2/ (LS) a/ člověk a společnost: normativní systémy (náboženství, morálka, právo), b/ občan a úřady, doklady aj., c/ vlastnosti národů, etnik, d/ národnostní problematika, rasismus, xenofobie.

Pozornost je též věnována seznámení studentů s vybranými problémy českých lingvoreálií a také s problematikou spojitelnosti vybraných jazykových jednotek, a to formou doplňujících cvičení.