Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature and Culture of the First Half of the 20th Century (till 1939)

Class at Faculty of Arts |
ACC100027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se soustřeďuje ke genezi a konstituování paradigmatu moderny. Důraz je položen na konfrontaci dvou paradigmat v letech osmdesátých a na různé typy a proudy, počínaje impresionismem, symbolismem a dekadencí a konče avantgardou, jejími vnitřními rozpory. Osobnosti a díla, která stojí ve středu pozornosti, jsou předmětem konfrontace různých interpretačních postupů.

Dále je přednáška zaměřena na proměny estetiky a poetiky české literatury v první polovině 20. století, přibližně v letech 1895-1940. Mezníky jsou dány nástupem moderní literatury, tj. manifestem České moderny a vznikem Moderní revue na jedné straně a rozpadem avantgardního paradigmatu na straně druhé. Vývoj je probírán po jednotlivých literárních druzích - tedy jako evoluce poezie, prózy, dramatu (a divadla), myšlení o literatuře. Pozornost se přitom věnuje vztahům české literatury k evropskému literárnímu a kulturnímu kontextu a výběrově i kulturně politickým a ideologickým souvislostem (např. anarchismus, komunismus, katolicismus a jejich role v literatuře).

Seminář je koncipován jako přehledový. Zvláštní pozornost je věnována nástupu, formování a rozrůzňování moderní české literatury v 90. letech 19. století, avantgardě 20. let a novým podnětům a proudům, které se prosadily ve 30. letech 20. století. Soustavně bude brán zřetel na práci osobností, které se aktivně podílely na vývojových proměnách české literatury po několik desetiletí.