Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Syntax

Class at Faculty of Arts |
ACC100028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr:

Výpověď a věta

Skladební vztahy formální a významové

Odchylky od pravidelné větné stavby

Jednotlivé větné členy

Souvětné výpovědi

Slovosled a aktuální členění

Nárys textové syntaxe

Nárys valenční syntaxe základové větné struktury 

Komunikativní funkce výpovědi

Hierarachizace větné propozice

Negace  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové. Vedou studenty k rozpoznání a osvojení formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Důraz se klade také na valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur.

Pozornost se též věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i nemotivovaným), funkci negace ap.