Charles Explorer logo
🇨🇿

Syntax češtiny

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC100028

Sylabus

Zimní semestr:

Výpověď a věta

Skladební vztahy formální a významové

Odchylky od pravidelné větné stavby

Jednotlivé větné členy

Souvětné výpovědi

Slovosled a aktuální členění

Nárys textové syntaxe

Nárys valenční syntaxe základové větné struktury 

Komunikativní funkce výpovědi

Hierarachizace větné propozice

Negace  

Anotace

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové. Vedou studenty k rozpoznání a osvojení formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Důraz se klade také na valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur.

Pozornost se též věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i nemotivovaným), funkci negace ap.