Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Literary Theory and Interpretation of Literary Work

Class at Faculty of Arts |
ACC100040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické bloky - zimní semestr:   1. Úvodní hodina: seznámení s tematickými bloky semináře, primární i povinnou literaturou, se zdroji (knihovny, databáze, časopisy, sborníky apod.), forma vypracování seminární práce (bibliografické údaje, citace, práce s prameny a sekundární literaturou). 2. Základní studijní materiály: slovníky literární pojmů, periodika, encyklopedie, lexikony, dějiny české literatury, vývoj periodizace dějin české literatury. 3. Základní periodizace evropského umění: problém kyvadla. 4. Literatura, literárnost, písemnictví, logos: koncepty předklasického Řecka 2. Básník, básnická tvorba, recepce uměleckého díla a koncept mimese: Platón a Aristotelés 3. Proměna literatury a tvůrčího aktu: mladořímská moderna, Horatius a Vergilius jako "otec Západu". 4. Proměna pozdně antického myšlení o umění a literatuře do konceptů vrcholného středověku  

Tématické bloky - letní semestr: 1. Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie 2. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama 3. Text a autor 4. Proměny autora 5. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, distance 6. Meze a možnosti interpretace 7. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt 8. Intertextualita 9. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav