Charles Explorer logo
🇨🇿

Česká ortografie pro cizince I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110001

Sylabus

Přednášky se věnují následujícím tématům: 1. Vývoj českého pravopisu I. - primitivní pravopis, starší spřežkový pravopis, spodoba znělosti (4. 10.) 2.

Vývoj českého pravopisu II. - diakritický pravopis, bratrský pravopis, psaní ú a ů (9. 10.) 3. Vývoj českého pravopisu III. - obrozenecké opravy pravopisu, psaní i a y po měkkých a tvrdých samohláskách (18. 10.) 4.

Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova (25. 10.) 5. Psaní i/í a y/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen, psaní i/y v koncovkách příčestí minulého (1. 11.) 6.

Psaní bě/bjě, vě/vje, pě; mě/mně (8. 11.) 7. Psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov; souhláskové skupiny a změny v nich (15. 11.) 8.

Předložky s a z; předpony s-, z- a vz- (22. 11.) 9. Délka samohlásek v domácích slovech (29. 11.) 10.

Hranice slov v písmu (6. 12.) 11. Psaní cizích jmen a přejatých slov (13. 12.) 12.

Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení (20. 12.) 13. Pravopisné chytáky a nejčastější chyby (3. 1.) 14.

Závěrečný test (10. 1.)

Anotace

Kurz je zaměřen na zvládnutí českého pravopisu podle poslední kodifikace z r. 1993. Přednášky se věnují různým tématům, která se pak dále rozvíjejí na praktických cvičeních volně navazujících na cyklus přednášek.

Důraz je přitom kladen především na provázanost české ortografie s fonologií, morfologií a syntaxí.

Studijní programy