Charles Explorer logo
🇨🇿

Wrilab I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110003

Sylabus

Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek. V kurzu se zvlášť věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod.

Kurz je možné zapsat si opakovaně v případě, že kapacita kurzu to dovolí.

Anotace

Tento on-line seminář v prostředí MOODLE je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí různých strategií a forem psaní v rámci jednotlivých žánrů: různé typy zpráv, formálních dopisů, esejů (argumentačních, výkladových aj.), článků apod.

Na první hodině se studenti sejdou s vyučujícím a domluví se na tématech, která během semestru budou zpracovávat. V průběhu semestru si dle potřeby mohou domluvit další schůzky, většina komunikace však probíhá on-line.