Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Lexicology Training

Class at Faculty of Arts |
ACC110008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus kopíruje témata LEXIKOLOGIE

Zaměříme se postupně na:      

Lexikologie a lingvistika, slovo a jazykový znak, jazyk a myšlení

Literatura základní

Nauka o slovní zásobě, s. 7–8.

Lexikon a sémantika, s. 11–14.

Slovo/lexém a jeho vymezení

Literatura základní

Čeština – řeč a jazyk, s. 75–76.

Příruční mluvnice češtiny, s. 65–67. 

Model slova, lexikální význam, jeho složky a analýza

Čeština – řeč a jazyk, s. 77–78.

Nauka o slovní zásobě, s. 9–13.

Česká lexikologie, s. 25.

Vztahy lexikálních jednotek – paradigmatika a syntagmatika slovníku

Literatura základní

Příruční mluvnice češtiny, s. 79.

Vztahy lexikálních jednotek I – synonymie, antonymie, hyperonymie, hyponymie

Literatura základní

Příruční mluvnice češtiny, s. 79–88.

Lexikon a sémantika, s. 263–272.

Vztahy lexikálních jednotek II – polysémie, homonymie; kompatibilita, kolokabilita

Literatura základní

Čeština – řeč a jazyk: Slovo, s. 78–79.

Příruční mluvnice češtiny, s. 88–92.

Lexikon a sémantika, s. 60–63, 261–263.

Systém ve slovní zásobě – vrstvy slov

Literatura základní

Příruční mluvnice češtiny, s.92–96.

Nauka o slovní zásobě, s. 13–20.

Literatura doporučená

Čeština – řeč a jazyk, s. 77.

Hradilová, D.: Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc 2013, s. 95–104.

Expresivita a původ slov, přejatá slova

Literatura základní

Příruční mluvnice češtiny, s. 92–96.

Nauka o slovní zásobě, s. 48–57.

Slovní zásoba a její vývojové tendence, neologismy

Literatura základní

Příruční mluvnice češtiny, s.103–104.

Nauka o slovní zásobě, s. 43–48.

Závěrečný test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář Praktická cvičení z lexikologie slouží jako podpůrný seminář pro studenty předmětu LEXIKOLOGIE ACC110023.

V rámci semináře budeme zvláště společně číst vybrané odborné texty a diskutovat o nich.