Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Grammar Exercises

Class at Faculty of Arts |
ACC110009E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Gramatický popis češtiny, jazykové roviny, mluvnice češtiny, jazykové příručky Morfologie češtiny – flexe, slovní druhy ohebné – neohebné, deklinace a konjugace Komplexní jazykový rozbor

2. Morfologie češtiny – jména, morfologické kategorie jmen, morfologický rozbor jmen

3. Morfologie češtiny – jména, podstatná a přídavná jména,

4. Morfologie češtiny – jména, zájmena, číslovky

5. Morfologie češtiny – slovesa, morfologické kategorie sloves, typy tvarů ve slovesném paradigmatu

6. Morfologie češtiny – slovesa, konjugační systém češtiny, morfologický rozbor sloves

7. Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – příslovce, předložky

8.Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

9. Syntax češtiny – stavba věty, vztahy mezi větnými členy (sémantické, formálně syntaktické), několikanásobné, komplexní a víceslovné větné členy

10. Syntax češtiny – větné členy – podmět, přísudek, předmět

11. Syntax češtiny – větné členy – příslovečné určení, přívlastek, doplněk

12. Syntax češtiny – souvětí – souvětí souřadné a podřadné, významové vztahy mezi souřadně spojenými větami

13. Závěrečný seminář – opakování, komplexní jazykové rozbory

Annotation

The seminar intended for non-native speakers of Czech aims at systematic practice of Czech grammar. Based on practical exercices, the knowledge of both Czech morphology and syntax and the basic theoretical concepts is developed. The seminars focus on the characteristics of different parts of speech, declension, conjugation, sentence structure, sentence elements and complex sentences.

Repeated enrollment in the course is allowed.