Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to European Literature and Culture

Class at Faculty of Arts |
ACC110013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy pro zimní semestr:

1) středověk: vymezení pojmu, fáze středověké kultury, antické dědictví, církevní proud, barbarský proud: christianizace epických skladeb (jak se vyvíjel pojem středověk, jak periodizovat jednotlivé fáze středověké kultury, role a význam antického dědictví pro středověkou kulturu a spiritualitu, vliv vergiliánského mýtu pro středověk, římské divadlo jako inspirace pro tzv. duchovní dramata, vztah církevní vzdělanosti k antické kultuře, původní nekřesťanské epické skladby, skandinávské ságy, germánská mytologie a jejich postupná christianizace)

2) Artušovský cyklus a grálská mytologie, vrcholné období rytířských románů a rytířské epiky (zrození artušovské legendy a její význam pro rytířskou epiku, zrození grálské mytologie a tzv. graalsgemeinschaft - význam a role svatého grálu, grálská epika a její proměna z rytířského dobrodružného románu v iniciační epické skladby, grálský mýtus a postava Josefa z Arimatie - tzv. Páté evangelium, rytíř Parsifal v germánské a keltské tradici, proměny a významy svatého grálu, grálská symbolika a Karlštejn)

3) Středověká poezie: vagantská a klerikální lyrika, minnesang a trobadorská poezie (zrození středověké poezie na pozadí antické lyriky a arabské milostné poezie, trobadorská lyrika a kurtoazní kultura v jižní Francii, přenesení trobadorské tradice do německého minnesangu a jeho vliv na českou středověkou milostnou poezii, spojení milostné poezie s mariánským kultem, studentská a vagantská satirická poezie, tvorba parodické poezie v klášterním prostředí, aktualizace světských témat (opilství, erotika, lidské hříchy a slabosti) v tvorbě klášterních básníků)

4) Renesance: vymezení pojmu, fáze renesanční kultury, protorenesance (význam pojmu renesance, transhistorické chápání renesance, charakteristické rysy renesančního myšlení, platónská a novoplatónská filosofie jako základ renesančního myšlení, zrození přírodních věd, postavení lidské individuality v renesančním světě, renesance jako návrat k antice nebo hra na antiku(?), metafora karnevalu v renesančním světe)

5) Renesanční poezie a próza, dolce stil nuovo, renesanční epika, umění dvora Lorenza di Medici, komedie dell´arte (druhy renesanční poezie, významní renesanční básníci, renesanční poezie a antická římská básnická tradice, renesanční divadlo na pozadí mladší attické komedie a římské komedie) Tématické okruhy pro letní semestr: Archetypy a mytologie: sumerské a babylonské mýty Homér a homérské zpěvy: řecká epika v rámci řecké mytologie Řecká tragédie: Sofoklés, Eurípidés, Aischylos Řecká lyrická poezie: Sapfó Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury. Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius. Mladořímská moderna (neotérikové): Catullus. Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius. Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius. Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius. Židé a alexindrijská vzdělanost: mezi Starým a Novým zákonem Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis Zrození křesťanské literatury: Sv. Jeroným a Vulgata Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius.

Annotation

Abstract: The seminar is focused on the roots and foundations of European culture of the Middle Ages and Renaissance. Its aim is to acquaint with the development and transformations of individual literary genres, themes and themes with regard to their connection to the ancient tradition.

The seminar focuses on several basic topics: pagan and pre-Christian epic compositions, knightly, Grail and Arthurian novels and legends, development and transformations of lyrical poetry. Individual topics will be explained on the basis of read and discussed examples from primary literature.