Charles Explorer logo
🇨🇿

Základy slovotvorby

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110015

Sylabus

Tvoření slov – pojetí, funkce, základní pojmy a termíny

Slovotvorné vztahy motivace – fundace, nominace (pojmenování)

Slovotvorné způsoby a postupy v češtině

Slovotvorná řada, slovotvorný svazek, slovotvorné hnízdo, příbuzná slova

Derivace: prefixace – sufixace – kombinovaná (prefixálně-sufixální) derivace

Kompozice: juxtapozice – bezafixální kompozice – afixální kompozice; konverze, reflexivizace 

Abreviace a univerbizace, tvoření víceslovných názvů

Slovotvorná forma slov: alternace hlásek, slovotvorný a lexikální význam, lexikalizace  

Onomaziologické kategorie slov: mutace, modifikace, transpozice

Konkurence a produktivita slovotvorných typů a prostředků

Slovotvorba a obohacování slovní zásoby češtiny – neologismy, neosémantismy, přejímaní slov

Slovotvorné prostředky v textu, stylové a pragmatické funkce slovotvorby

Anotace

Kurz je určen pro studenty češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1/B2, zahrnuje přednášku (1 hod) a seminář (1 hod).