Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for the Introduction to Poetics

Class at Faculty of Arts |
ACC110018E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina: seznámení s tematickými bloky semináře, primární i povinnou literaturou, se zdroji (knihovny, databáze, periodika, sborníky apod.), forma vypracování seminární práce (bibliografické údaje, citace, práce s prameny a sekundární literaturou).

2. Základní studijní materiály: slovníky literárních pojmů, encyklopedie, lexikony, dějiny české literatury, vývoj periodizace dějin české literatury.

3. Básník, básnická tvorba, recepce uměleckého díla a koncept mimese: Platón a Aristotelés

4. Literatura, literárnost, literární text, umělecký text

5. Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie

6. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama

7. Text a autor

8. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, distance

9. Interpretace a interpretační modely a perspektivy

10. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt

11. Intertextualita

12. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav

Annotation

Annotation: The seminar primarily has two tasks: on a practical level, it will introduce students to the basic methods and procedures of literary-scientific and literary-historical research, provide information on basic available sources (libraries, databases, lexicons, literary history, etc.) and through a practical exercise - seminar work - will also introduce students to the issue of drafting a professional text in the Czech language using all formal procedures (citations, bibliographic data, work with sources, etc.).

In its second level, the seminar focuses mainly on the key questions and problems of literary science and theory: on the basis of selected theoretical, professional texts, it will show the development and transformations of the basic concepts of literary science (literature and literariness, author and text, lyric, epic, drama, basic aesthetic categories, issues of the fictional world, narratology, reception of an artistic artifact, intertextuality, etc.).