Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Phonetics and Phonology I

Class at Faculty of Arts |
ACC110019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu jsou základy problematiky zvukového plánu češtiny se zaměřením na hlavní složky synchronního popisu (produkce a percepce řeči, akustická analýza, fonologie, normativní aspekty a stylová variabilita). V semináři studenti procvičují probírané jevy s důrazem na transkripci a výslovnost. Program zahrnuje následující bloky témat:

1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát

2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech

3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny

4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny

5. Konsonantický systém češtiny

6. Obstruenty a sonory

7. Distinktivní rysy fonémů

8. Fonotaktika české slabiky

9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu

10. Přízvuk a mluvní takt

11. Promluvový úsek a prozodické předěly

12. Intonace – melodémy