Charles Explorer logo
🇨🇿

Fonetika a fonologie češtiny II

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110020

Anotace

V kurzu je dále rozvíjena problematika zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka, a to z pohledu rodilého i nerodilého mluvčího češtiny. Součástí je vlastní mluvní praxe. Program zahrnuje následující bloky témat:

1. Normativní aspekt výslovnosti: úzus, norma, kodifikace

2. Standardní a nestandardní formy – segmentální rovina

3. Standardní a nestandardní formy – suprasegmentální rovina

4. Problematika výslovnosti cizích a přejatých slov