Charles Explorer logo
🇨🇿

Lexikologie

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110023

Sylabus

Základní lexikologické pojmy: slovo, lexém-alolex, význam, frazém

Onomaziologický a sémaziologický přístup k lexiku

Homonymie, antonymie, synonymie

Typy frazémů

Typy slovníků

Teorie a praxe tvorby výkladových slovníků

Anotace

Kurz zahrnuje dvouhodinovou přednášku a dvouhodinový seminář týdně.

Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části lexikografické slovníkům, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.

Seminář seznamuje se základními lexikologickými a lexikografickými pojmy, s různými aspekty lexikálního systému češtiny a také se základními slovníky češtiny. Procvičuje pojmy uvedené a objasněné v přednášce na aktuálním jazykovém materiálu.