Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax I

Class at Faculty of Arts |
ACC110025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Syntax; Různé přístupy k syntaxi; Řeč – promluva – výpověď

Výpověď a věta; Větné vzorce v češtině

Skladební vztahy významové a formální

Hierarchizace větné propozice

Slovní druhy a větné členy

Predikace; Věty jednočlenné a dvojčlenné; Větné ekvivalenty

Základní větné členy – podmět a přísudek

Předmět

Adverbiále času, místa, způsobu, příčiny

Přívlastek

Negace v češtině

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen pro nerodilé mluvčí češtiny. Přístup k syntaktické problematice proto zohledňuje iniciální absenci znalosti syntaktických modelů, kterými implicitně disponují rodilí mluvčí češtiny díky výuce na základní a střední škole.

Přednáška se na základě teoretického východiska, věnuje vztahu mezi významovou a formální rovinou, zejména větným vzorcům a hierarchizaci větné propozice.

Dále se zaměřuje na syntagmatické vztahy v rámci věty a jazykové prostředky sloužící k jejich vyjádření, upozorňuje na vzájemné vztahy slovních druhů a větných členů. Přednášky synchronním způsobem. Přednášky probíhají synchronně a jsou částečně vedeny formou dialogu se studenty. Jejich monologický záznam je nahrán a zpřístupněn v Moodle. Podmínkou je, aby na seminář přicházeli obeznámeni s přednáškou. V rámci semináře je přednáška rekapitulována elicitačním způsobem, tj. vyučující se v úvodu dotazuje na základní problematiku a termíny.

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové. Vedou studenty k rozpoznání a osvojení formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Velký důraz se klade na valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur. Pozornost se též věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i nemotivovaným), funkci negace ap.

V rámci semináře se klade důraz na aktivní přístup studentů a na diskusi reflektující daný diskutované jevy v češtině a mateřském jazyce studentů.

Pro tento předmět jsou důležité aktivní znalosti (praktické i formální) české morfologie. Výrazně se tedy doporučuje zápis předmětu až po absolvování seminářů z MORFOLOGIE.

Opakovaný zápis do předmětu je povolen.