Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax II

Class at Faculty of Arts |
ACC110026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Základy valenční syntaxe

Základy valenční syntaxe

Základy valenční syntaxe

Aktuální členění větné

Slovosled v češtině

Souřadnost a podřadnost; Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá; Věty spojkové, vztažné, obsahové a determinující

Poměry mezi větami v souřadném souvětí – slučovací, stupňovací, odporovací

Poměry mezi větami v souřadném souvětí – vylučovací, důvodový, důsledkový, vysvětlovací

Typy vedlejších vět v češtině

Složité souvětí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se zabývá fungováním syntaktických struktur v konkrétních komunikačních situacích. Pozornost je věnována komunikačním funkcím, modalitě, slovosledu a výpovědním modifikacím. Výklad se dále zaměřuje na typy vět, větné členy, skladební vztahy, souřadné a podřadné vztahy mezi větami, spojování vět, způsoby vyjadřování větných členů vedlejšími větami a souvětí složité.

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové. Vede studenty k rozpoznání a osvojení formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Velký důraz se klade na valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur. Pozornost se též věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i nemotivovaným), funkci negace ap.