Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do literární historie pro cizince

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110065

Sylabus

Tématické bloky:

1. Literatura pozdního Říma a raného křesťanství: od antiky ke středověkému ars dictaminis

2. Středověká literární alegorie

3. Pojetí literatury v perspektivách renesance

4. Literatura a literární estetiky pod vlivem klasicismu a osvícenství

5. Sturm und Drang a zrození romantismu: romantická imaginace

6. Realismus a pozitivismus v literární vědě a estetice

Anotace

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními pilíři literárně-historického a estetického bádání, tj. se základními teoretickými koncepty 19. a 20. století. Pro jejich pochopení v náležitém kontextu literárně-vědném,filozofickém a šířeji kulturním se kurz rovněž ve svém úvodu dotkne fundamentálních tezí a konceptů, které se váží k chápání a promýšlení literatury, literárnosti a písemnictví v antickém světě, středověku, renesanci a klasicismu.

Tento počáteční exkurz chápeme jako nezbytný pro vytvoření kontextového rámce, na jehož podkladě budou prezentovány problémy a koncepty literární historie a estetiky 19. a 20. století.