Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar on Morphology of Czech for Foreigners

Class at Faculty of Arts |
ACC110140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V seminářích budeme diskutovat k následujícím tématům: Tematické okruhy:

1. Morfologie formální a funkční, kritéria třídění slovních druhů, slovně druhové transpozice;

2. Stratifikace českého národního jazyka, morfologické formy spisovné a nespisovné, vrstvy spisovné češtiny, rolu úzu p����i kodifikaci spisovné češtiny;

3. Příznakovost a bezpříznakovost v morfologii,

4. Mluvnické kategorie jmen – pád, rod, číslo;

5. Formální a významová stránka podstatných jmen; Přídavné jméno;

6. Druhy zájmen a jejich užití;

7. Druhy a významy číslovek;

8. Sloveso – klasifikace sloves podle kmene přítomného, mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, významy slovesných prefixů;

9. Terminologie (morfém, morf, alomorf), morfematický rozbor.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři budou diskutována témata paralelně probíraná v semináři MORFOLOGIE I. Ve společných rozpravách bude diskutována zvl. funkční morfologie. Čteny budou odborné texty vztahující se k jednotlivým tématům, podrobně bude osvětlována terminologie a témata přednášek ze semináře MORFOLOGIE I.