Charles Explorer logo
🇬🇧

Theoretical Problems of Czech Studies

Class at Faculty of Arts |
ACC500005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrh témat (v případě zájmu účastníků budou zařazena i témata další):

České mluvnictví a slovníkářství

Tradiční a novější jazykovědné přístupy a studium českého jazyka

Korpusová lingvistika

Genderová lingvistika

Stylistika, teorie funkčních stylů

Jazyková situace v ČR; spisovná versus obecná čeština (historie a současnost diskusí)

Internacionalizace české slovní zásoby

Teorie parasystému

Nové postupy v diachronním zkoumání češtiny  

Požadované vstupní znalosti: nic specifického

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je realizována přednáškami z psycholingvistiky (ABO300045) a sociolingvistiky (ABO300048).

Seminář seznamuje studenty s novými i tradičnějšími jazykovědnými přístupy a metodami aktuálně uplatňovanými v bohemistice. Zaměřuje se jednak na metodologicky průkopnické stati, jednak na kontroverze týkající se jednotlivých témat. Na základě četby relevantní odborné literatury budou diskutována problematická a sporná stanoviska k jednotlivým tematickým okruhům.