Charles Explorer logo
🇨🇿

Typologie současných slovanských spisovných jazyků I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC500020

Sylabus

1.Úvod do problematiky a přehled bibliografie. Aktuálnost problematiky: problémy a dynamika současné jazykové situace. Orientace ve výběrové literatuře.

2. Variantnost v jazyce a modelování. Útvary národního jazyka.

3. Model jazykové situace. Typy komunikace

4. Struktura jazykového prostoru

5. Vztah komunikačního a jazykového prostoru. Masová komunikace

6. Dynamika sociolingvistických parametrů současných slovanských spisovných jazyků

6. Synchronní typologie slovanských jazyků

1. Charakteristika struktury standardního jazyka

2. Vztah standardního jazyka k dalším formám (útvarům, strátům) národního jazyka

3. Norma standardního jazyka

4. Další jazyky v komunikativním prostoru

7. Diachronní typologie slovanských spisovných jazyků

8. Symbolické funkce spisovného jazyka. Identita a jazyk

Anotace

Ve výkladu se analyzuje strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka jak v synchronním, tak diachronním aspektu. Typologie je vybudována na strukturním odrazu sociolingvistických parametrů spisovného jazyka a jeho postavení v rámci jazykové situace, přičemž se srovnává výchozí situace počátku národního obrození se situací současnou.

Uplatňují se metody diachronní sociolingvistiky. Výchozím materiálem je čeština.

Uvádí se paralely s dalšími slovanskými jazyky. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním posunům v jazykové situaci slovanských jazyků.