Charles Explorer logo
🇬🇧

Typology of modern slavic languages I

Class at Faculty of Arts |
ACC500097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do problematiky a přehled bibliografie             Aktuálnost problematiky: problémy a dynamika současné jazykové situace             Orientace ve výběrové literatuře

2. Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku analýza přístupu A. Jedličky.             Útvary národního jazyka.             Opozice určujících rysů útvarů národního jazyka

3. Strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka             Komunikativní prostor – pojem, hranice, charakter             Komunikativní sféra – typ reglementu – reglementované a nereglementované komunikativní chování

4. Komunikativní situace – faktory, parametry, příznaky             Faktory komunikativní situace:          Účastníci komunikace                                                                         Sdělení                                                                         Kontakt                                                                         Kontext                                                                         Kód             Srovnání parametrů komunikativního a jazykového prostoru

5. Jazykový prostor a jazyková sféra – pojem, hranice, charakter

6. Norma a variantnost             Norma spisovného jazyka             Norma kolokviálního jazyka

7. Útvary národního jazyka    - standardní (spisovný) jazyk (statut, funkce, dynamika) - kolokviální (běžně mluvený) jazyk (komunikativní a jazykové parametry      Styl

8. Jazyková situace – typy komunikace     Kapilární komunikace

9. Kulturní komunikace     Masová komunikace

10. Aktuální posuny v jazykové situaci slovanských jazyků             Srovnání současné jaz. situace a situace národního obrození             Posuny v obsahu pojmů             Postavení sféry reglementovaného řečového chování

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednášce se analyzuje strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka v synchronním a diachronním aspektu. Uplatňují se metody modelování, synchronní a diachronní sociolingvistiky. Výchozím materiálem je čeština. Uvádí se paralely s dalšími slovanskými jazyky.

Kurs bude probíhat distanční formouv programu Zoom.

Atestace bude probíhat formou testů.

Na kurs bude navazovat v letním semestru výběrový seminář Typologie současných slovanských jazyků II. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním posunům v jazykové situaci slovanských jazyků.

Předmět je množné zapisovat opakovaně.