Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammar and semantics

Class at Faculty of Arts |
ACC500099

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář seznámí zúčastněné se základními teoriemi, principy a postupy využívanými v rámci kognitivního přístupu k jazyku a popisů založených na užívání jazyka a povede účastníky k jejich aplikaci na český jazykový materiál různého typu. Zaměří se na vybrané jevy gramatické a s nimi související sémantiku (např. vid, prefixace, sémantika předložek a pádových tvarů) a na analýzu vybraných konstrukcí (analýza vybraných jevů na úrovni věty, souvětí, popř. komunikátu a diskursu).

V průběhu semestru budou studující pracovat na skupinových, popř. individuálních projektech - popisech konkrétních jevů podle vlastního výběru, které budou prezentovat v závěru semestru. Podrobný sylabus bude představen na prvním semináři a bude též přístupný v Moodlu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznamuje s teoretickým a analytickým aparátem kognitivně zaměřených lingvistických teorií a popisů založených na užívání jazyka. Na příkladu jevů různého typu vede k osvojení a rozvíjení dovednosti kognitivně orientované analýzy lingvistického materiálu.