Charles Explorer logo
🇬🇧

Theoretical and practical grammar issues in czech language I

Class at Faculty of Arts |
ACC500101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1. Gramatika češtiny, jazykové roviny. Principy zpracování mluvnické roviny češtiny. Mluvnice češtiny, jazykové příručky a lingvistické časopisy.

2. Charakteristické rysy mluvnice současné češtiny, gramatika didaktická versus lingvistická, aktuální výzvy české morfosyntaxe.

3. Mluvnické kategorie češtiny bez jinojazyčné strukturní paralely.

4. Gramatické kategorie příznakové a bezpříznakové.

5. Vývojové tendence současné spisovné češtiny, role analogie v tvarosloví. Důsledky jazykových kontaktů pro českou morfologii (deflektivizace aj.).

6. Otázka intervencionalismu; příčiny a důsledky variantnosti české morfologie.

7. Korpusové zpracování české gramatiky, chybová analýza, otázka získávání jazykových dat. Psycholingvistika. Kognitivní lingvistika.

8. Kategorie pádu. Prezentace české deklinace pro cizince: horizontální a vertikální prezentace pádového systému. Alternativní popisy české deklinace.

9. Slovesný vid. Způsoby výkladu slovesného vidu.

10. Valence a intence, způsob slovesného děje.

11. K pojetí prepozic, interjekcí a partikulí.

12. Porovnání současných českých gramatik, rysy optimálního popisu mluvnice současné češtiny.

Annotation

The course focuses on selected issues of Czech grammar, especially formal and functional morphology, and place them into the broader context of contemporary Czech linguistics. It introduces different approaches to language, i.e. prescriptive and descriptive, synchronic and diachronic, onomasiological and semasiological, etc. It will aim at current trends in linguistics (corpus linguisitcs, methods of collecting and analysing linguistic data) and at current issues in Czech studies (the role of usage for the codification of standard language, different approaches to the desrciption and presentation of Czech declension, etc.). All topics will be discussed also from the perspective of the description and instruction of Czech for foreigners.

Selected topics will be presented in the lectures. The seminars will be based on the discussion and analysis of linguistic texts and practical exercices.

Repeated enrollment in the course is allowed.

The final test may be repeated once.