Charles Explorer logo
🇬🇧

Theoretical and practical grammar issues in czech language II

Class at Faculty of Arts |
ACC500102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Syntax. Základní jednotky a funkce. Česká syntaktická literatura.

2. Různé přístupy k syntaktickému popisu, jejich přednosti, nedostatky a dopad na lingvodidaktickou prezentaci češtiny jako cílového jazyka

3. Syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování4. Teorie slovních druhů. Větné členy: formy a funkce

5. Souvětí – typy vedlejších vět

6. Souvětí – sémantické vztahy mezi větami hlavními

7. Větné vzorce v češtině

8. Věta jednočlenná, větný fragment, větný ekvivalent

9. Komunikační funkce a modalita výpovědi

10. Textová syntax

11. Zásady českého slovosledu, teorie aktuálního členění

12. Syntax projevů psaných a mluvených, syntax a styl

13. Kompenzační strategie v syntaxi

Annotation

The seminar focuses on the syntax of Czech sentence and text from both formal and pragmatic viewpoint, taking into account teaching of L2 Czech. The seminar will be based on reading classical and current syntactic literature, discussion and practical exercices.

Repeated enrollment in the course is allowed. Final test can be repeated.